Facebook publicaties

4

20th of februari 2018 09:31 PM Link
https://www.gelderlander.nl/rivierenland/geen-skaeve-huse-maar-natuurgebied~a86ca322/
Bron: de Gelderlander

'Geen skaeve huse maar natuurgebied'
TIEL - Geen Skaeve huse maar een beschermd natuurgebied waar Tielse kinderen van alles kunnen leren over de natuur. Omwonenden van de Jonkheer P.A. Reuchlinlaan bij Passewaaij komen met een eigen plan.

Omwonenden van de Jonkheer P.A. Reuchlinlaan komen met een burgerinitiatiefvoorstel: bestempel het perceel tussen deze laan en het Linge-Waalpark als natuur en beschermd stadsgezicht. Eerder protesteerden de omwonenden fel tegen het besluit van de gemeente Tiel om op dit perceel maximaal zes 'skaeve huse' voor mensen met psychische problematiek of een verslavingsachtergrond te plaatsen.

,,Het is een op zichzelf staand en welgemeend initiatief", reageert één van de initiatiefnemers Marcel Kers. ,,Maar zonder het besluit van de gemeente waren we nooit tot dit voorstel gekomen. We wisten niet beter of het terrein was al onderdeel van het Linge-Waalpark. Daarbij vinden we: je kunt wel negatief ergens tegen zijn, maar je kunt ook een bestemming bedenken die iedereen aanspreekt."

IJskast
Naar aanleiding van het protest is het project 'genaamd Anders Wonen' voorlopig in de ijskast gezet. Eerst gaat de gemeente het gesprek aan met de inwoners over hoe Tiel met deze doelgroep omgaat en waar zij een plek zouden moeten krijgen. Wat de gemeente betreft, is het voormalige slibdepot van ongeveer een hectare groot bij het Linge-Waalpark daarvoor nog altijd een geschikte locatie.

IJsvogel
De bewoners vinden de locatie absoluut niet geschikt voor het wijkje en verwachten dat dit ook uit de gesprekken zal komen. Ze vinden dat vastgelegd moet worden dat het een natuurgebied is. Daarbij zien zij op deze plek veel mogelijkheden voor natuureducatie aan Tielse leerlingen door diverse organisaties. Het terrein zou een hoge natuurwaarde hebben, onder meer vanwege diverse vogelsoorten waaronder de beschermde ijsvogel. 'We verwachten dat er nog wel meer beschermde diersoorten aanwezig zullen zijn', schrijven de initiatiefnemers in het voorstel. 'Een inventarisatie hiertoe door IVN zou dit verder in kaart kunnen brengen.'

'Geen verschil'
De gemeenteraad bespreekt het voorstel woensdag. Op voorhand laten de ambtenaren weten dat de bestemming 'Natuur' niet voor de hand liggend is voor deze locatie. Uit recent onderzoek zou blijken dat er 'slechts algemeen voorkomende planten en dieren voorkomen'. Voor het eventueel plaatsen van de woninkjes maakt het geen verschil. Ook bij de huidige bestemming 'Groen' moet een bestemmingswijziging of een procedure voor een tijdelijke vergunning worden doorlopen.
20th of februari 2018 09:27 PM Link
29th of januari 2018 09:54 PM Link
Anders Wonen Gate en Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Wij hebben u in de berichten Anders Wonen Gate 1, 2 en 3 informatie verstrekt die we tot nu toe tegen kwamen tijdens onze zoektocht naar de achtergronden van de keuze voor het perceel in het Linge-Waalpark voor het project Anders Wonen. Maar we hebben nog steeds niet alle feiten boven tafel kunnen krijgen en verwachten ook niet dat ons dat alleen zal lukken. Hiervoor hebben we ook de inzet van de politieke partijen bij nodig.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 januari hebben alle partijen geconstateerd dat de communicatie in dit project verre van ideaal is verlopen. Het gaat echter veel verder dan verkeerde communicatie alleen. Onze conclusie op grond van de tot op heden gevonden informatie, is dat het proces niet zuiver is verlopen en dat om nog steeds onduidelijke redenen bewust is toe geredeneerd naar de locatie in het Linge-Waalpark. Sterker nog: reeds in 2015 had “ Anders Wonen” in Tiel al gerealiseerd kunnen worden aan de Laan van Westrooijen. De rol van zowel de gemeente als die van de woningcoöperaties in het algemeen en die van KleurrijkWonen in het bijzonder, zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Partijen hadden kennelijk een dubbele pet op, er speelde veel meer dan de locatie. Wat heeft zich in werkelijkheid afgespeeld? Hoe dan ook: dit alles was helemaal niet nodig geweest.

Wij zullen onze informatie met de politieke partijen in Tiel delen en hen de vraag stellen of men van mening is of het gelopen traject voor de invulling van de onderste trede woonladder afdoende helder is. Zo nee, welke bijdrage men als politieke partij gaat leveren om alsnog duidelijkheid te krijgen.

Tevens hebben wij eerder de standpunten van de politieke partijen gevraagd over de locatie in het Linge-Waalpark voor het project Anders Wonen. Een aantal heeft in de Raadsvergadering al uitgesproken dat deze locatie niet voldoet. Anderen hebben aangegeven dat het nog steeds als een van de opties naast alle oude en eventueel nieuwe alternatieven moet worden gezien. Zodra wij de standpunten van de politieke partijen hebben ontvangen, zullen wij deze publiceren zodat u goed geïnformeerd bent mede van belang voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Wij houden u op de hoogte.
Message image
24th of januari 2018 08:18 AM Link
Anders Wonen Gate, deel 3

In het eerste deel van ‘Anders Wonen Gate’ gaven we u de feiten aangaande het perceel aan de Laan van Westroijen en overige relevante feiten las u in deel 2.

In deel 3 geven we u onze interpretatie en mening hierover.

De aankoop van het perceel aan de laan van Westroijen door woningcorporatie SVT was destijds bedoeld voor een nieuw kantoor voor SVT zelf. Echter, dit was na de fusie met Kleurrijk Wonen niet meer relevant.
De grond is vervolgens gebruikt voor de (tijdelijke) plaatsing van een tweetal wooncontainers voor dezelfde doelgroep als in het project ‘Anders Wonen’.

De locatie is gelegen aan de Laan van Westroijen, langs de nieuwe ontsluitingsweg tegen over ‘de Pinguin’. Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 27 november 2017 , deelde wethouder Driessen aan verontruste omwonenden van het perceel in het Linge-Waalpark mee, dat de wooncontainers aan de laan van Westroijen verwijderd waren in verband met de bouw van een kantoor.

Dit is opmerkelijk. Er zijn 30 locaties onderzocht door de werkgroep onder voorzitterschap van de gemeente, in de persoon van Wethouder Driessen. Eén van de selectiecriteria was dat alleen grond in eigendom van SVT of Kleurrijk wonen in aanmerking kon komen voor het project ‘Anders Wonen’. Een bizar uitgangspunt, maar het bewuste perceel zat daar ook bij omdat alle grond in 2012, bij aanvang van de werkgroep, in bezit was van SVT en later Kleurrijk wonen. Zelfs gedurende de gehele periode dat de werkgroep alle moeite heeft moeten doen te voldoen aan de SEV adviezen. Namelijk direct te kiezen voor een PERMANENTE invulling van dit project.
Grond die nota bene niet meer nodig was als bouwlocatie voor SVT voor een kantoor na de fusie van SVT met Kleurrijk wonen.
Dat is dan een ‘appeltje – eitje’ zou je zeggen. Je hebt als werkgroep (als gemeente, als stad Tiel) de beste locatie voorhanden voor een perfecte invulling van je onderste trede van de woonladder. Er stonden nota bene al met succes twee container woningen. Een perceel dat aan alle criteria van het SEV-rapport voldeed. Het kan een gemeente met het uitvoeren van haar beleid soms ook meezitten, toch?

Maar ergens is het mis gegaan! Dat gebeurt in deze wereld vaker als er ‘geld’ mee gemoeid is. Dan verliezen we soms in één keer bepaalde doelstellingen uit het oog. Zelfs bij een semioverheidsinstantie als een woningbouw corporatie kan dit blijkbaar gebeuren. Ook als deze in een werkgroep zit die zich aan het inzetten is voor een zo snel mogelijke, succesvolle invulling van de onderste trede van de woonladder in Tiel. Je vraagt je af of er ook een integriteits-eed (of integriteitscode) voor woningbouwcorporaties in de gemeente Tiel is.

Ook opmerkelijk: de verkoop van de percelen van de gemeente en van de particulier aan de woningbouw corporatie zijn gepasseerd in Wijchen. Waarom ga je als ‘Tielse’ Woningcorporatie en Gemeente Tiel helemaal naar Wijchen voor een notaris?

Perspectief voor invulling Anders Wonen!
En nog een puntje: waarom leg je een projectontwikkelaar waaraan je de grond gaat verkopen een clausule op om deze niet te mogen (door) verkopen binnen een periode van 1 jaar?
Dit laatste punt biedt met het huidige besluit voor een nieuwe zoektocht naar een geschikte locatie voor ‘Anders Wonen’ een uitgelezen kans voor de gemeente. Immers, de eigenaar van het gehele stuk grond aan de Laan van Westroijen is op 26 april 2018 weer gerechtigd de grond te verkopen. Dan is er toch nog een mogelijkheid om het project ‘Anders Wonen’ wel in 2018 te kunnen realiseren. Alsnog dat ‘appeltje – eitje’ dan?

Zou de politiek in Tiel haar rol serieus nemen en de beerput helemaal open durven trekken? En daarmee de burgers van Tiel alle antwoorden in dit proces kunnen en durven te geven? Geen van de politieke partijen uitgezonderd?
Dit is belangrijker dan de kleur van de politiek. Dit gaat over de belangen van ALLE burgers van Tiel. Politieke diplomatie is niet aan de orde. Deze discussie heeft geen politieke kleur. Een nog veel diepgaander onderzoek naar de gang van zaken is nodig om de burgers van Tiel het vertrouwen in haar bestuur terug te geven.

De politiek en gemeente zijn gezamenlijk aan zet!
Message image
22nd of januari 2018 11:29 PM Link
Anders Wonen Gate, deel 2

In deel 1 heeft u gelezen over de diverse transacties rondom een geschikte locatie voor ‘Anders Wonen’. In deel 2 een opsomming van 23 relevante feiten:

Feit 1
Er was dus, gezien het eerste advies van de werkgroep aan de diverse commissies in 2012 en 2013, al wel de intentie van de werkgroep ‘Anders Wonen’ om het SEV advies wel juist te volgen. De werkgroep streefde voor de toekomstige ‘Anders Wonen’ bewoners de gewenste PERMANENTE invulling i.p.v. de later gekozen tijdelijke invulling in het Linge-Waalpark. Dit met de voorkeur keuze aan de voormalige woonwagen locatie Passewaaij buurt 7.

Feit 2
Tussen 24 januari 2013 en medio 2015 heeft er een verandering plaatsgevonden t.a.v. perceel locatie/voorkeur, waarmee ook weer in een keer werd gekozen voor een TIJDELIJKE invulling.

Feit 3
De TIJDELIJKE invulling (met maximum van 10 jaar) was noodzakelijk om juridische redenen, omdat anders het perceel in het Linge-Waalpark niet in aanmerking kon komen omdat het bestemmingplan dit niet toeliet.

Feit 4
Er is door de Wethouder gecommuniceerd dat er bijna 30 percelen zijn beoordeeld. We weten inmiddels dat dit naast het Linge-Waalpark ook de percelen aan de Laan van Westroijen en de voormalige woonwagen locatie Passewaaij buurt 7 betreft. Daarnaast zijn nog eens 27 opties in beeld geweest die zijn beoordeeld. Deze zijn eveneens afgewezen.

Feit 5
De invulling van het aanwijzen van de voormalige woonwagenlocatie Passewaaij buurt 7 als voorkeurslocaties voor de PERMANENTE vestiging is er niet gekomen. Niet voor de oorspronkelijke geplande woonwagens maar ook niet voor de permanente vestiging van de onderste trede woonvorm ‘Anders Wonen’. Onlangs zijn de er gebouwde woningen overigens wel opgeleverd.

Feit 6
Niet alleen de werkgroep onder voorzitterschap van Wethouder Driessen was geïnformeerd over de voortgang en tussentijdse keuzes. Dit waren ook het College, de Commissie Samenleving en de commissie Bestuur aangaande voor project Anders Wonen relevante informatie. Ter kennisname en in vertrouwen.

Feit 7
Het SEV rapport is ten aanzien van haar aanbevelingen door de werkgroep Anders Wonen niet gevolgd op diverse cruciale punten. Hier zijn tot op heden door het College van B&W publiekelijk geen argumenten voor gegeven.

Feit 8
Het dringende advies uit het SEV-rapport om te kiezen voor een PERMANENTE invulling is bij aanvang wel overgenomen, maar om nog onduidelijke redenen nadien losgelaten. Een dringend advies van SEV eerst wel overnemen en daarna los te laten riekt naar ‘doel redeneren’.

Feit 9
De gemeente brengt criteria in haar advies en besluitvorming in als feit, advies van het SEV-rapport. Dit is onjuist en dus niet waar. De advies werkgroep zet daarmee de Gemeenteraad en alle overige betrokkenen bewust op het verkeerde been. De gemeente verdraait bewust de feiten zodat deze in haar straatje passen.

Feit 10
De werkgroep geeft aan dat bij percelen in eigendom moeten zijn van de woningcorporaties SCW of Kleurrijk Wonen. Zij refereert zelfs naar het SEV-rapport. Dit is volstrekte onzin. Elk geschikt perceel, ongeachte wiens eigendom zou in aanmerking moeten kunnen komen indien het aan de JUISTE criteria voldoet. Ook hier wederom criteria met als een doelredenatie naar een gewenste uitkomst

Feit 11
Het SEV-rapport adviseert zelfs dat een gemeente die ‘Skaeve Huse’ wil implementeren een tijdige en juist grondbeleid hiervoor moet afstemmen en hiervoor dus ruimte moet creëren en eventueel waardeverlies moet gaan afboeken. De gemeente Tiel en betrokken woningbouwcorporaties hebben het tegenovergestelde gedaan.

Feit 12
De keuze voor het perceel in het Linge-Waalpark voldoet niet aan het bestemmingsplan.

Feit 13
Er is gezocht naar wettelijke mogelijkheden om het bestemmingplan te kunnen omzeilen om dit perceel alsnog zonder verdere inspraak geschikt te maken.

Feit 14
Het SEV-rapport adviseert een minimale afstand tot woningen van minimaal 75 tot 100 meter en vermeld hierbij dat deze norm nog getoetst moet worden. In Rotterdam hanteerde men als norm 300 meter. Het perceel in het Linge-Waalpark voldoet daar niet aan: op minder dan 50 meter staat een woning.

Feit 15
Het SEV-rapport adviseert niet in de nabijheid aanwezigheid van gevoelige functies. Liggend in het Linge-Waalpark, en daarmee aan o.a. recreatie functies en een zeer intensief gebruikt fietspad voldoet, het perceel in het Linge-Waalpark doet daar dus volstrekt niet aan.

Feit 16
Ondanks dat het perceel in het Linge-Waalpark niet aan diverse cruciale criteria van het SEV-rapport voldoet is er toch voor gekozen. Dit besluit is al in 2015 en mogelijk nog eerder genomen.

Feit 17
Uit de jaarstukken van woningcorporatie SCW in 2015 blijkt dat SCW en Klok uit Druten, de beide eigenaren van het perceel in het Linge-Waalpark besloten hebben deze grondpositie af te stoten.

Feit 18
In 2015 heeft Kleurrijk Wonen ook een planschade rapport laten maken van haar plannen op het perceel in het Linge-Waalpark het project Anders Wonen te gaan realiseren.

Feit 19
In 2006 is perceel in het Linge-Waalpark, met bestemming agrarische grond door woningcorporatie SCW uit Tiel en projectontwikkelaar Klok uit Druten voor meer dan 10x de prijs voor agrarische grond aangekocht. Ze betaalden maar liefst EUR 37,50 per m2. Voor welke prijs de grond zou worden over gedragen aan Kleurrijk Wonen is en word tot vandaag, ondanks navraag, niet meegedeeld.

Feit 20
Op de vele vragen van direct berokkenen en omwonenden aan de gemeente, waaronder wethouder Driessen, in de commissie samenleving op 6 december jl. werd toegezegd dat de vragen nog beantwoord zouden worden. Tot op heden is dat nog steeds niet gebeurd.

Feit 21
Er zijn veel kwalificaties te geven over de communicatie van dit project: slecht, belabberd, te laat, verkeerd, niet naar waarheid, onvolledig. Dit is volstrekt tegen het advies uit het SEV-rapport. Het advies luidt alle betrokken partijen te betrekken bij het voorbereiden, realiseren en implementeren van de uitkomst(en) van de werkgroep ‘Anders Wonen’. Er is hier binnen de Gemeenteraad en politiek volstrekte unanimiteit over.

Feit 22
Burger initiatieven anno 2018 zijn effectief om beleid in een gemeente (bij) te sturen.
“Inwoners en niet de gemeente maakt de samenleving” (een citaat van de gemeente Tiel uit Tiel Actueel).

Feit 23
Er is veel meer aan de hand waarom kritische burgers ‘in opstand’ gekomen zijn tegen het voorgenomen besluit het project te gaan implementeren in het Linge-Waalpark. Dit gaat niet alleen ‘maar’ om verkeerde communicatie. De informatie in de bijdragen ‘Anders Wonen Gate deel 1 en deel 2 geven dit helder aan.

De discussie mag niet alleen om ‘communicatie’ gaan, maar moet ook op de inhoudelijke en bestuurlijke facetten helderheid verschaffen!
Message image
22nd of januari 2018 08:08 AM Link
Folder uit ca. 1994 over het aan te leggen Linge-Waalpark.

Zie hieronder de beelden van de folder waarmee de gemeente naar buiten kwam om hun plannen. Nog uit de tijd dat er geen digitale wereld zoals vandaag de dag bestond. Beleid en intenties waren in dit tijd helder verwoord.

Ook heldere taal van de gemeente bij toen een zeer goed initiatief:
- grootste delen van het park behoort tot de natuurzone gericht op de ontwikkeling van zo hoog mogelijke natuurwaarden
- een natuurzone met kansen voor ontwikkeling van wilde planten en dieren.
- Natuur- en landschapswaarden die verloren gaan door woningbouw worden zo voor een groot deel behouden. Door de ligging vormt het wijk park een schakel tussen de stad en het omringende landschap.
Message image
21st of januari 2018 10:50 AM Link
Anders Wonen Gate, deel 1

Bij deze een bijdrage die burgers en politiek informatie verstrekt aangaande wat er in de gemeente gespeeld heeft achter de schermen bij percelen die ook in aanmerking kwamen. Dit vanwege gezien de criteria die zijn opgesteld door de werkgroep Anders Wonen. Echter vanwege financiële overwegingen niet in het belang van een optimale en juiste invulling hebben veroorzaakt bij het realiseren van project Anders Wonen te Tiel.

We willen met deze informatie onze gemeente (burgers en politiek) voeden om zo onze Tielse politiek te ‘sturen’ in hun taak in dit proces de juiste informatie boven tafel te krijgen en daar haar burgers volledig juist en transparant gaat informeren.

We geven u hieronder de kale feiten van de vier percelen aan de Laan van Westroijen. Kadastraal formeel nog liggend aan de Grotebrugse Grintweg.

De percelen hebben de nummer 275, 276, 277 en 2424. Zie in de foto hierboven

Historie eigendom:
1. Op 31 oktober 2012 is het perceel 275 (met woning) verkocht door een particulier aan woningcorporatie SVT voor een bedrag van Euro 612.500
Gepasseerd bij een notaris te Wijchen.

2. De percelen 276, 277 en 2424 zijn verkocht door de GEMEENTE aan woningcorporatie SVT voor een bedrag van Euro 85.925 (Euro 25,- per m2).
Dat brengt de aankoop van ‘grond’ op Euro 79,76 per m2
Gepasseerd bij een notaris te Wijchen.)

3. Alle vier percelen (275, 276, 277 en 2424) zijn op 26 april verkocht door woningcorporatie SVT voor een bedrag van (minimaal) Euro 450,000 (Euro 51,39 per m2) aan Deltabrug Beheer B.V. uit Hardinxveld-Giessendam. Minimaal omdat er nog vermeld wordt dat e.e.a is verrekend. De koop wordt qua doel omschreven als: beleggen / projectontwikkeling.
Gepasseerd bij een notaris te Hardinxveld-Giesendam.

Er zit een clausule bij de verkoop. De projectontwikkelaar mag gedurende 1 jaar het perceel niet door verkopen. Dit met een eventuele boete van Euro 100.000,-

De gemeente verkoopt haar grond aan de woningcorporatie SVT voor Euro 25,-/m2 als bouwgrond voor bestemming kantoor. De SVT verkoopt deze grond weer door aan een projectontwikkelaar voor meer dan het dubbele. Een goede belegging. Wat betaald u als burger voor bouwgrond ?

In 2012 werd door de Gemeenteraad al het besluit gegeven om invulling te geven aan de onderste trede woonladder. Waar vervolgens in 2014 een werkgroep mee aan de slag is gegaan. De gemeente had nota bene op dat moment zelf geschikte grond in eigendom voor dit project.

In 2012 is op hetzelfde perceel WEL een tijdelijke voorziening ingericht. Dit was een noodoplossing voor bewoners uit dezelfde doelgroep als ‘Anders Wonen’. Er is hierover een collegebesluit genomen ter kennisname en in vertrouwelijkheid aangeboden aan de commissie Samenleving van 2 oktober 2012 en de commissie Bestuur (en deels samenleving) van 24 januari 2013. Het betrof het inrichten van een noodvoorziening en tevens ook het aanwijzen van de voormalige woonwagenlocatie Passewaaij buurt 7 als voorkeurslocatie voor nota bene een permanente vestiging van onderste trede woonladder woonvorm.
Message image
21st of januari 2018 10:48 AM Link
foto bij volgende bericht
Message image
21st of januari 2018 09:56 AM
Bijna 2.000 handtekeningen onder petitie ’Anders Wonen Nee’

Op 5 januari is het burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’ een petitie gestart tegen de locatie van het project ‘Anders Wonen’ in het Linge-Waalpark. Aan de oproep om de petitie te ondertekenen is massaal gehoor gegeven. In twee weken tijd hebben in totaal 1.978 bezorgde inwoners van Tiel en omgeving een handtekening gezet. Binnenkort zal de petitie worden aangeboden aan de Gemeente Tiel.

Voor alle ondertekenaars van de petitie goed nieuws, want hun stem is gehoord. Al binnen een paar dagen na de start van de petitie begon het te rommelen in het gemeentehuis van Tiel, wat leidde tot het besluit van B&W op 11 januari om ‘een stap terug te doen in het proces’. Toevallig zou SBS6 Hart van Nederland op die dag aandacht aan dit onderwerp besteden. Na het persbericht van de Gemeente Tiel, besloten zij dit item voorlopig te schrappen. Uiteindelijk is de boodschap luid en duidelijk overgekomen bij de politieke partijen en de bestuurders in Tiel. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van woensdag 17 januari, is het College van B&W unaniem door alle partijen teruggefloten!

Wij hebben vertrouwen in de toezeggingen van het College van B&W en de Gemeenteraad, daarom heeft ‘Anders Wonen Nee’ haar petitie op 20 januari gesloten. Wij blijven het verloop van het proces kritisch volgen, waarbij wij ons gesteund voelen door de massale reacties op de petitie en kritische houding van alle politieke partijen in Tiel.

Tot slot bedanken wij alle ondertekenaars van de petitie en iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie!
20th of januari 2018 04:50 PM Link
Jonkheer P.A. Reuchlin

De naam Reuchlin was al eerder onderwerp van discussie en zelfs aanleiding tot een rechtszaak tussen de gemeente en een projectontwikkelaar. Het is de gemeente dus niet vreemd om minder heldere afspraken te maken met projectontwikkelaars ten aanzien van de ontwikkelingen in de wijk Passewaaij.

Geschiedenis
Van 1544 tot 1750 was het Ambtmanshuis de woning van de ambtman van de Neder-Betuwe. De ambtman was de bestuurder van het gebied namens de vorst. De eerste bouwheer, Adriaen van Bueren, overleed in 1527. Ambtman Claes Vijgh huwde (gedwongen) diens weduwe, Anna van Gelre, een onechte dochter van Karel van Gelre en Maria van Zuyderstein. Zij waren de eerste bewoners van het Ambtmanshuis.

Van 1750 tot 1937 was het pand veelal in het bezit van particulieren, onder andere van verschillende Tielse burgemeesters. In 1825 kwam het voor ƒ9000 in bezit van jhr. P.A. Reuchlin, die er een katoenspinnerij en later het hoofdkantoor van de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering vestigde (1833-1906). De werkkamer van de heer Reuchlin is nog steeds intact op de eerste verdieping van het pand aanwezig. Het originele negentiende-eeuwse meubilair is gedeeltelijk op de zolder opgeslagen, omdat het wat onpraktisch is.

Reuchlin was de bet-overgrootvader van actrice Mary Dresselhuys, die in haar jeugd vaak in het Ambtmanshuis logeerde. Een portret van haar hing lange tijd in de hal.

Tussen 1937 en 1986 was het polderdistrict Tielerwaard in het gebouw gevestigd. Dat verkocht het in 1986 aan een projectontwikkelaar die plannen had om in de tuin luxe appartementen te bouwen. Het onbeveiligde pand werd in die tijd niet gebruikt, maar de hele antieke inboedel stond er nog in. In 1990 werden bij een inbraak twee kostbare wandklokken gestolen die nooit teruggevonden zijn. Enige tijd daarvoor was al een stel antieke beelden uit de tuin gestolen. Ook verdween een aantal historische objecten, zoals twee zeventiende of achttiende-eeuwse seinkanonnetjes, een schilderijtje van een landschap door Charles Leickert en een zeventiende of achttiende-eeuws schilderijtje van een man die een pispot uit het raam leeggiet.

In 1990, korte tijd na de inbraak, kocht de gemeente Tiel het pand voor hetzelfde bedrag, zijnde ƒ490.000, waarvoor de projectontwikkelaar het had gekocht. In ruil daarvoor kreeg deze de toezegging dat hij honderdvijftig woningen mocht bouwen in de nieuwbouwwijk Passewaaij. Dit leidde in 2002 tot een geschil met de gemeente. De rechter oordeelde dat de gemeente aan de projectontwikkelaar een bedrag van €428.000 moest betalen omdat de overeenkomst niet goed was nagekomen

De oorsprong van het geschil ligt in de aankoop van het historische Ambtmanshuis door de gemeente Tiel van GOB, midden jaren negentig. Daarbij kreeg de gemeente Tiel korting op de aankoopprijs, in ruil voor een bouwclaim van 150 huizen. GOB zou dus van de gemeente de mogelijkheid aangeboden krijgen om 150 huizen te bouwen.

De geschiedenis herhaalt zich?
Anders Wonen Nee is benieuwd of er ook mogelijk verdere afspraken zijn ten aanzien van de verkoop van het bewuste perceel in het Linge-Waalpark aan de betrokken projectontwikkelaar. Het perceel is immers ook al eerder met speculatieve redenen door woningcorporatie SCW en projectontwikkelaar Klok uit Druten gekocht in 2016 voor meer dan 10x de agrarische grondprijs destijds.

Jonkheer P.A. Reuchlinl draait zich om ......… in zijn graf

Bronnen:

https://www.gelderlander.nl/rivierenland/claim-voor-ambtmanshuis-wordt-schadepost~a905dd17/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2012:BW1258
Message image
19th of januari 2018 07:03 AM
College moet opnieuw beginnen met ‘Anders Wonen’ project

De gemeenteraad was eensluidend in haar oordeel over het ‘ Anders Wonen’ project: de wethouder moet opnieuw beginnen. Het college van B&W werd door alle politieke partijen bekritiseerd op zowel de locatiekeuze als de communicatie rondom het project. Ook het uitsluiten van de gemeenteraad bij een dergelijk ingrijpend besluit kwam de Wethouder op zware kritiek te staan.

Op de raadsvergadering van 18 januari stond ‘ Anders Wonen’ op de agenda. De publieke tribune was afgeladen vol, journalisten stonden paraat met microfoon en camera en vier insprekers hadden zich aangemeld. De democratie was bijna tastbaar.

Burgemeester Beenakker leidde het agendapunt in met een korte toelichting op het project ‘Anders Wonen’. Daarna was het de beurt aan de insprekers. De inspreekteksten van de vertegenwoordigers van Anders Wonen, Maurice Van Der Kruk en Pieter Bikker kunt u nalezen op onze website. Joke van der Meulen van Ypsilon had een waardevolle bijdrage door een oproep te doen aan alle partijen vooral oog te hebben voor de kwetsbare doelgroep van ‘Anders Wonen’ en het debat respectvol te voeren. Haar bijdrage kunt u hier nalezen. De vierde inspreker uitte zijn ongenoegen over de petitie van ‘Anders Wonen Nee’.

Na de insprekers nam wethouder Driessen het woord. De wethouder gaf een toelichting op het in de voorgaande week genomen besluit van het college van B&W, om ‘een stap terug te doen in het proces’.

Voorts was het aan de politieke partijen om hun standpunt naar voren te brengen. De gemeenteraad oordeelde vrijwel unaniem: dit project is niet goed aangepakt en de wethouder moet opnieuw beginnen. Te beginnen bij het vaststellen van selectiecriteria voor een locatie. De raad was ook unaniem over de ‘belabberde’ communicatie naar zowel de raad zelf als naar de inwoners. De gemeenteraad eiste dan ook haar democratische rol op voor het vervolg.

Na dit oordeel van de gemeenteraad restte het college van B&W niets anders dan te besluiten het project opnieuw op te starten. Dat betekent dat er nieuwe selectiecriteria voor een locatie moeten worden opgesteld en potentiele locaties moeten worden geïnventariseerd. Een nieuw te vormen commissie vanuit bewoners uit heel Tiel zal betrokken worden bij de ontwikkeling. En de gemeenteraad zal bij iedere stap in het proces geïnformeerd worden.

‘Anders Wonen Nee’ heeft er alle vertrouwen in dat locatie in het Linge-Waalpark definitief van de baan is!
18th of januari 2018 08:52 PM Link
Anders Wonen JA

Onder deze kop willen we van onze kant nogmaals benadrukken dat we voorstander zijn van een adequate en zo snel mogelijke invulling van een noodzakelijke invulling van de ‘onderste trede woonladder in Tiel. Wij waren dan ook blij met de bijdrage in de Gemeenteraad vergadering van Joke van der Meulen die van haar kant op indrukwekkende wijze vanuit haar expertise en ervaring haar mening gaf over de doelgroep waarvoor het project is bestemd. Ze had gelijk met haar opmerking dat de naam van ons burgerinitiatief haar tegen de borst stuitte. Wellicht was een naam ‘Anders Wonen Nee aan de Reuchlinglaan’ een betere geweest qua inhoud. Maar voor het bereiken van onze doelstelling binnen een maand is die naam nu eenmaal te lang. Bij de start van ons initiatief hadden we ook nog geen afdoende kennis van het project en de uiteindelijke doelgroep. Ook wij zijn inmiddels afgelopen maand door onze eigen zoektocht (door het uitblijven van informatie van de gemeente) en ook zeker door de bijdrage zoals die hieronder terug te lezen is inmiddels beter geïnformeerd over de doelgroep. Informatie die we natuurlijk van ALLE betrokken partijen in de werkgroep Anders Wonen, met de gemeente voorop, al veel eerder op een juiste wijze hadden moeten worden gecommuniceerd. Wij hopen dat de gemeente haar lering trekt uit de grove fouten die ze op dit vlak hebben gemaakt en voor het traject waar ze nu voor staan ook gebruik maken van input van Joke en anderen op dit vlak die op een perfecte en juiste wijze een bijdrage hieraan kunnen leveren.

Hieronder de bijdrage van Joke van der Meulen:

Goedenavond. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de mogelijkheid om hier te spreken.
Ik ben Joke van der Meulen, woonachtig in Tiel en vertegenwoordig hier Ypsilon Tiel, een vereniging voor familie van mensen met een kwetsbaarheid voor psychose, maar ik vertegenwoordig vooral mijzelf als moeder van een zoon met complexe psychiatrische en verslavingsproblematiek. Dit onderwerp raakt me, de negatieve sfeer rond dit onderwerp raakt me. En ik weet zeker dat dit niet alleen voor mij geldt. Ik ontmoet regelmatig mensen die net zo nauw bij het onderwerp betrokken zijn als ik, waarvan velen uit schaamte hier niet over durven praten. Schaamte die een op een samenhangt met de negatieve sfeer en beeldvorming die er is rond mensen met psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek. Ook namens hen spreek ik hier.
Ik ben hier niet om de tegenstanders tegen te spreken, ik ben hier wel om aan alle aanwezigen te vragen om genuanceerd te blijven. We praten over mensen, over bijzondere mensen. En dat is op zich dan weer niet zo bijzonder. We hebben immers allemaal onze bijzonderheden en dat maakt het leven ook leuk. Maar los van die bijzonderheden hebben we heel veel overeenkomsten. We zijn allemaal geboren en gaan ooit weer dood. We maken plannen, dingen zitten mee en dingen zitten tegen. En nu gaat het over mensen die door allerlei oorzaken het lastig vinden om hun draai te vinden in deze steeds ingewikkelder maatschappij. Mensen die misschien ooit een ander leven hadden. Mensen die een moeder hebben gehad, die net als ik een heel andere toekomst voor hun kind zagen. Laten we proberen dat we gedurende deze bijeenkomst en de bijeenkomsten die nog over dit onderwerp zullen volgen dat goed in het oog te houden. We hebben het over mensen waarmee we meer overeenkomsten dan verschillen hebben.
Mensen als Jan* die ooit als scheepslosser werkte. Hij had een huis, een vrouw en een dochter. Maar door de alcohol takelde hij af. Zijn vrouw verliet hem, zijn baan raakte hij na een beroerte kwijt, en de schulden stapelden zich op. Na een lang ziekenhuisverblijf verloor Jan zijn huis en woonde hij een tijdlang in het park. Via het Leger des Heils belandde hij in de container.
Mensen als mijn zoon. Die het als kind al moeilijk met zichzelf had, op jonge leeftijd met drugs begon en op zijn 18e in zijn eerste psychose raakte.
Op de website van “Anders Wonen Nee” lees ik dat deze initiatiefgroep het concept van ‘Skaeve Huse’ een prima manier vindt om ook in Tiel voor deze specifieke doelgroep onderdak te bieden. Maar dan op een geschikte locatie. Ik ga niet in op de planologische details, zoals gezegd ik ben hier niet om de tegenstanders tegen te spreken, ik ga wel in op het risico dat een dergelijke “protestgroep” heeft. Het risico om de beeldvorming in zeer negatieve zin te beïnvloeden. Het risico van korte teksten, leren we van twitter, is dat de nuance wegvalt. De nuance die juist het verschil maakt. De naam “Anders Wonen Nee” suggereert op z’n minst dat deze groep tegen Anders wonen is. Een spandoek met de tekst “kan je hier straks nog lekker wandelen?” roept op zijn minst de suggestie op dat het raadzaam is niet in de buurt van “deze specifieke doelgroep” te komen. En dat raakt me.
De website dient een doel, logisch dat alle inhoud daar op gericht is. Toch zijn er ook andere nieuwsberichten, nieuwsberichten met een ander geluid en die een ander licht op het onderwerp laten schijnen.
• “Tilburgse wijk veiliger na komst Skaeve Huse” Het veiligheidsgevoel rond de Rueckertbaan in Tilburg is na de komst van de Skaeve Huse verbeterd in plaats van achteruitgegaan. Zowel voor de komst van de Huse in 2014 als eind vorig jaar is onderzoek gedaan onder omwonenden. Zij zijn zich zowel overdag als 's avonds veiliger gaan voelen. Was toen 61 procent tegen de komst, nu is dat nog maar 13 procent. (BrabantsDagblad 12 maart 2017)
• “Niemand klaagt over Skaeve Huse” Not in my backyard, riepen omwonenden resoluut bij de presentatie van de Skaeve Huse. De containerwoningen voor probleemhuurders zijn nu vijf maanden bewoond. De vrees voor overlast bleek ongegrond. ,,Je merkt er helemaal niets van.'' (AD 23 nov 2017)

De teneur van beide artikelen is dat het omwonende is meegevallen. Ook hier was vooraf een grote angst voor overlast. Deze angst is grotendeels gestoeld op onwetendheid. “Kenmerkend voor deze groep is dat een strikt individuele vorm van huisvesting bijdraagt aan het tot rust komen en het normaliseren en stabiliseren van het gedrag.”, staat er in de beleidsnota. “Normaliseren en stabiliseren” is precies wat er in de praktijk gebeurd, zo blijkt ook uit het verhaal van Jan. Hij was op het moment dat het interview afgaf al een paar jaar van de drank af. Juist het zich niet veilig voelen, het steeds maar geen eigen plek hebben heeft vaak het verward gedrag versterkt. Ik begrijp de angst die dat gedrag op kan roepen, niets menselijks is mij vreemd, maar ik weet inmiddels dat dit meer over mij zegt dan over de personen die zich “anders” gedragen. Ik weet ook dat mijn ontmoetingen met een groot aantal kleurrijke mensen mijn leven verrijkt heeft. En dat er meer over weten mij daarbij ontzettend geholpen.

In een training effectieve beïnvloeding heb ik geleerd dat het enorm helpend is als je letterlijk niet tegenover elkaar maar naast elkaar gaat zitten. Wat er vanavond ook uit komt, dat is precies wat we moeten doen. Naast elkaar gaan staan. Goed naar elkaar luisteren. Laten we niet de angst versterken maar de kennis vergroten. En alstublieft, blijf genuanceerd, het gaat over mensen, mensen die door allerlei oorzaken het lastig vinden om hun draai te vinden in deze steeds ingewikkelder maatschappij, mensen als Jan, mensen als mijn zoon.
Bedankt voor uw aandacht.

Joke van der Meulen, Familieperspectief

*Het verhaal van Jan heb ik gehaald uit een artikel van de Groene (20 nov 2013)
<iframe width="560" height="315" src="#t=1h16m50s"" rel="nofollow" target="_blank">https://www.youtube.com/embed/rRHuk3IWty #t=1h16m50s" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
https://youtu.be/rRHuk3IWtyY?t=1h16m50s
18th of januari 2018 08:29 PM
Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (deel 2)

Spreektekst Maurice Van Der Kruk:

Geachte voorzitter, burgemeester, wethouders en gemeenteraad,

Allereerst is een felicitatie aan onze Burgemeester de heer Beenakker op zijn plaats. Naast een unanieme herbenoeming ook nog eens Bestuurder van het jaar 2018. Proficiat! Dat schept vertrouwen en wekt verwachtingen!

Naast Pieter Bikker die namens AnderswonenNee vooral op de inhoud en afwegingen een duidelijk betoog heeft gehouden richt ik mij als direct betrokkene nu graag op het proces. Iets wat velen zal aanspreken en na mijn betoog alleen maar meer.

Ondertussen bent u allen geïnformeerd over het proces vanaf de 22e november tot aan vandaag. De brief van de Gemeente Tiel op de deurmat van de 4 bewoners van de Inundatiedijk Zuid, waarin wij kennis maakten met Anders Wonen. Op maandagavond de 27e november een voorlichtingsavond met een groep van 20 direct omwonenden. De avond was bedoeld om vragen te stellen. Onze concrete vragen werden met algemene antwoorden afgedaan.

De dagen erna radiostilte, toch maar even gekozen voor een vertrouwelijk karakter van dit dossier? Daarna de vraag of wij open staan voor de dialoog. Maar natuurlijk! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ondertussen wordt Anders Wonen besproken in de commissie samenleving op 6 december. En daarna een gesprek met Burgemeester, Wethouder en projectteam Anders Wonen op 19 december. Het was een avond van het zenden over en weer en uitwisselen van standpunten. Oh ja de Burgemeester vond het net als de Wethouder nodig om aan te geven dat B&W mandaat heeft om dit te doen, dit voor de 2e keer in de afgelopen weken wat wij wederom ernstig in twijfel trokken en vooral op de vraag of er instemming of toestemming van ons bewoners nodig was dit niet aan de orde is. Wederom de vraag of er voortschrijdend inzicht is ontstaan om tot andere besluitvorming te komen: Nee hoor niets gehoord om tot andere inzichten te komen.

Ons onderbuik gevoel werd dus alleen maar versterkt. Na de Kerst werd buurtinitiatief Anders Wonen Nee gelanceerd. Met als resultaat een petitie van bijna 2.000 Nee stemmers en heel veel huiswerk, feiten en antwoorden op vragen die B&W ons nog niet heeft kunnen of willen geven.

Op donderdag 11 januari doet het College een stap terug in het proces rond locatie Anders Wonen. Voor diegenen op afstand klinkt dit dat wij opnieuw beginnen zo ook bij de fracties en gemeenteraadsleden. Die beleving hebben wij niet bij het lezen van dit persbericht en ja ook hier wordt ons vermoeden bewaarheid gezien de quote vanuit de Gemeente in De Gelderlander op 11 januari “ locatie aan de Reuchlinlaan staat niet ter discussie” .

En dan nog de Wethouder die deze bewoners van onwetendheid beticht in het interview met RegioTV Tiel. Er is geen sprake van spijt, want er wordt al jarenlang zorgvuldig aan gewerkt. O nog even terloops: de criteria zijn er al dus die kunnen als uitgangspunt dienen.

Het lijkt ons niet wenselijk als een onwetende burger door een Wethouder betitelt te worden met alle feiten op een rij.

Het terzijde leggen van de democratische legitimatie van een project met een dergelijke impact geeft te denken. Ik weet dat ik richting de 5 minuten ga maar graag nog even tijd en uw aandacht voor het volgende:

De locatie Reuchlinlaan, de locatie in het wijkpark, is gezamenlijk eigendom van Klok Druten en woningcoöperatie SCW. Door deze partijen gekocht in 2006, destijds agrarische grond maar betaald werd ruim 10 maal de agrarische prijs. In 2013 werd deze grond bestemd als “groen”, het wijkpark. De grond werd hierdoor in feite waardeloos, onrendabel en dus een niet geslaagd avontuur van SCW.

Uit de jaarstukken van SCW blijkt dat SCW en Klok Druten in 2015 besloten deze grondpositie af te stoten. De vraag rijst waarom de gemeente de grond niet kocht en inrichtte en toevoegde aan het park. De gemeente wist dat SCW en Klok de grond zouden gaan afstoten. Maar op de een of andere wijze moest deze grond niet aan het park worden toegevoegd zoals al vanaf 1998 overigens was beloofd. Nee, er is een projectgroep met als verantwoordelijke de Wethouder die de onderste trede van de woonladder gaat invullen.

En hoe verder? KleurrijkWonen neemt de grond van Klok Druten en SCW over als ze het voor elkaar krijgt om op die locaties de units voor de doelgroep te plaatsen. Dit speelde al tenminste in 2015. In 2015 liet Kleurrijkwonen een planschaderapport opmaken over de gevolgen van het plan voor in de buurt staande woningen.

Maar waar verbleven al die mensen die een dak boven een hoofd nodig hebben tot nu toe dan? Wethouder Driessen deelde eind 2017 aan de verontruste betrokkenen mede dat aan de Industrieweg bij Kellen en aan de Laan van Westroijen, langs de nieuwe ontsluitingsweg tegenover de pinguin, tijdelijke locaties waren ingericht. De laatste tegenover de pinguin was inmiddels verwijderd in verband met de bouw van een kantoor.

Het was Kleurrijkwonen die vanaf 2012 !! al eigenaar is geworden van het perceel grond tegenover de pinguin. Grond die naar verluid was bedoeld voor de bouw van een eigen nieuw kantoor maar door de fusie met wonincoöperatie SVT niet meer nodig was. Het was exact die grond waarop zelfs al tijdelijk een locatie was ingericht voor de doelgroep. Een werkelijk fantastische locatie die uitstekend voldeed en voldoet aan de eisen.

Maar wat is geschied. De unit wordt geruimd. KleurrijkWonen verkoopt en casht aan een ontwikkelaar uit Hardinxveld, een keuze voor het geld.

Geld maken van de grond en vervolgens de grond uit het wijkpark, inmiddels waardeloos geworden door de mislukte speculatie van zuster woningcoöperatie, overnemen. En de doelgroep aldaar droppen.

Zouden de zorgverleners hier van af hebben geweten?, Wij denken het niet. Voor de zorgverleners geldt het belang van de hulpbehoevenden. Wist de gemeente, in casu de heer Driessen hiervan? Uiteraard. Hij was actief betrokken bij het bestuurlijk overleg om de partijen Klok en SCW te bewegen. Hij was de verantwoordelijke van de projectgroep. Hij was betrokken bij de tijdelijke inrichting van de inmiddels geruimde unit op de grond tegenover de pinguin, de grond van KleurrijkWonen.

Gemeenteraad wij voelen ons voor de gek gehouden en u? Een ‘ schijn’ zoektocht naar een locatie terwijl die er simpelweg al was. En dan heb ik het niet eens over de wijze waarop met ons en u is gecommuniceerd over het proces tot op heden. De reden is ons wel duidelijk, er speelde veel meer.

Maar denkt u nu werkelijk dat er iemand zal gaan opstaan, dit alles wetende, om deel uit te gaan maken van de brede begeleidingsgroep welke het College in het leven denkt te gaan roepen. Een groep waarin Gemeente en KleurrijkWonen zitten die u en ons voor de gek hebben gehouden?

Burgemeester u bent de constante factor de komende jaren. Het college en de gemeenteraad krijgen een andere samenstelling en een ding is wat ons betreft duidelijk dit wil je toch niet met elkaar op deze wijze!

Ik ben een trotse en positief ingestelde en meewerkende inwoner van Tiel, maar mijn trots op en voor Tiel wordt stevig op de proef gesteld. U bent aan zet! Maak de zaken expliciet en eenduidig. Politieke diplomatie is niet aan de orde. Dit wil ik ook meegeven aan diegenen die op deze stoel zitten na 21 maart.
18th of januari 2018 08:28 PM
Spreektekst ‘Anders Wonen Nee’ Gemeenteraad 17-01-2018 (deel 1)

Spreektekst Pieter Bikker:

“Inwoners en niet de gemeente maakt de samenleving” een citaat van de gemeente Tiel uit Tiel Actueel.”

Mijn naam is Pieter Bikker en ik vertegenwoordig het burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’. Wij zijn een collectief van bezorgde inwoners van Tiel-West en Passewaaij.

Wij zijn niet tegen Anders Wonen, maar wel tegen Anders Wonen in het Linge-Waalpark. Meer dan 1.900 ondertekenaars van onze petitie zijn het met ons eens.

‘Een stap terug in het proces’
Vorige week donderdag heeft het College van B&W besloten even pas op de plaats te maken. Zelf noemen ze dat een stap terug in het proces. Wij hebben begrepen dat de gemeenteraad betrokken gaat worden bij de besluitvorming. Dat is winst.

Maar dan: Een stap terug in het proces. Wat betekent dat? Een dag erna meldde een woordvoerder van de gemeente aan De Gelderlander dat “de locatie Reuchlinlaan niet ter discussie staat”. Ook kun je uit de beantwoording van vraag 23 van de VVD concluderen dat de locatiekeuze Reuchlinlaan nog steeds fier overeind staat.

Naar onze mening moet dit dossier helemaal opnieuw opgebouwd worden. Te beginnen bij stap 1: het opstellen van selectiecriteria waaraan een locatie moet voldoen.

De ‘Tiel brede begeleidingsgroep’
Het College van B&W heeft bedacht om een ‘Tiel brede begeleidingsgroep’ op te richten om zo te komen tot een woonvorm ‘Anders Wonen’ in Tiel.

Wij hebben eerder bepleit dat draagvlak bij de bevolking een van de cruciale succesfactoren is. Maar als het de bedoeling is dat slechts gesproken kan gaan worden over de hoogte van het hek in het Linge-Waalpark, dan zijn we nog geen stap verder!

De naam begeleidingsgroep impliceert dat een genomen besluit “wordt begeleid” naar de uitvoering. Als je inspraak serieus neemt, formeer je een “adviescommissie”!

Aanbevelingen in het SEV-rapport
Het College van B&W schermt met het SEV-rapport als onderbouwing voor haar uitgangspunten. Welnu, wij hebben dit rapport ook gelezen en stellen vast dat de geselecteerde locatie in het Linge-Waalpark juist NIET voldoet aan deze criteria.

Laten we een aantal criteria doornemen en kijken hoe het plan ‘Anders Wonen’ hierop scoort

[1] Niet te dicht bij bebouwing, aanbeveling minimaal 75 tot 100 meter.

Voldoet niet: dichtstbijzijnde woning minder dan 50 meter.

[2] Voldoende afstand van gevoelige functies.

Voldoet niet: het park IS een gevoelige functie. Hier spelen en sporten kinderen en volwassenen. Het fietspad langs de geplande locatie wordt door o.a. scholieren gebruikt om van huis naar school te fietsen en vv.

[3] Aanstellen van een beheerder.

Er is geen 24/7 toezicht gepland.

[4] Kies gelijk een permanente locatie.

De locatie is tijdelijk, maximaal 10 jaar.

[5] De gemeente moet via grondbeleid ruimte creëren en eventueel waardeverlies afboeken.

Het college heeft als eis gesteld dat de grond in eigendom moet zijn van de gemeente of Kleurrijk wonen. Het nut van deze eis ontgaat ons. De gemeente presenteert dit overigens als criterium vanuit het SEV-rapport. Onzin!

[6] Voorkom bezwaren van omwonenden door goede communicatie.

Communicatie vanuit de gemeente is tot op heden vooral gericht geweest op het zo klein mogelijk houden (damage control), en was er niet op gericht omwonenden zo goed mogelijk te informeren.

Het perceel stinkt
Het heeft er alle schijn van dat er door het College van B&W heel doelgericht naar het bewuste perceel in het Linge-Waalpark is toegewerkt. Grond dat in 2006 voor meer dan 10x de agrarische waarde is verkocht. In 2013 werd de bestemming gewijzigd van agrarisch naar groen. Was dit het startsein voor betrokkenen om daarna dit perceel voor dit doeleinde te gaan gebruiken?

Veel is onduidelijk rondom dit perceel in samenhang met de locatiekeuze, maar Anders Wonen Nee wil de onderste steen boven en is een onderzoek gestart. Zeer binnenkort verwachten wij hierover meer te berichten. Maar ik zou vooral zeggen: bevraag uw Wethouder hier over!

Tot slot
Dit wordt wat ons betreft HET thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij zullen de politieke partijen vragen naar hun standpunten en deze communiceren, zodat de inwoners van Tiel goed geïnformeerd zijn over wat er in hun achtertuin gebeurt.

Bedankt voor uw aandacht.
17th of januari 2018 10:04 PM Link
De Tielse beerput

Het burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’ graaft verder door en komt steeds meer informatie tegen waarvan we denken dat ‘het niet helemaal in de haak’ is. We krijgen steeds meer ‘twijfels’ over het traject dat gevolgd is en de afwegingen en keuzes die daarbij zijn gemaakt door betrokken partijen. Zijn deze wel in het belang van de uiteindelijke doelgroep, de mogelijke bewoners voor deze Skaeve huse, en de burgers van Tiel gemaakt?

Eerder berichten wij u al dat we de Reuchlinlaan vonden stinken. Een stuk grond in eigendom van de woningbouw corporatie SCW en project ontwikkelaar Klok. Aangekocht met een speculatief doel in 2006 voor 10x de toenmalige agrarische grondprijs. En dat voor een voormalig slibdepot met de bestemming agrarische grond!

Wethouder Driessen geeft in de eerste eerst info avond op 27 november jl. aan dat de vorige tijdelijke woningen aan de Grote Burgsegrintweg moesten wijken voor de bouw van kantoren. Een eerste info avond, na meer dan 5 jaar voorbereiding, waarvoor maar liefst vier aanwonenden werden uitgenodigd…

Nu blijkt dat deze grond nota bene in eigendom was van Kleurrijk Wonen tot 26 april 2017. Toen werd het perceel namelijk verkocht door Kleurrijk Wonen aan een projectontwikkelaar met als doel beleggen en project ontwikkeling. Het perceel was in eigendom verkregen van de woningcorporatie SVT op 31 oktober 2010 toen het van particulieren werd gekocht. Reden destijds was om er mogelijk het eigen nieuwe kantoor op te gaan bouwen. Echter door de fusie met Kleurrijk wonen werd dit nadien overbodig.

Het perceel diende als voormalige tijdelijke huisvesting van twee wooncontainers, voor dezelfde doelgroep als nu aan de orde is bij het project Anders Wonen. Het perceel voldeed toen en natuurlijk ook nu nog aan de criteria zoals het SEV deze benoemt in haar rapport van aanbevelingen. Dus ook voor de gewenste en geadviseerde permanente invulling. Een perceel dat bij de beoordeling van de bijna 30 percelen moet hebben gezeten gezien de criteria die de gemeente aangeeft te hebben gehanteerd bij hun zoektocht naar een geschikt perceel de afgelopen jaren.

Maar er is ‘anders’ gekozen. Namelijk om dit perfecte perceel te ‘cashen’ en vervolgens te gaan voor een onmogelijk invulling van het project Anders Wonen door te kiezen voor het perceel in het Linge-Waalpark. Een ‘probleem-perceel’ van SCW waar de gemeente met haar juridische mogelijkheden wel raad mee wist om het geldende bestemmingsplan te omzeilen.

Vervolgens vooral NIET over communiceren! Een beerput kun je immers ook maar beter gesloten houden. Anders stinkt het immers zo ...

Wij zullen u hier binnenkort nog uitgebreider over gaan berichten, onder de kop ‘Anders Wonen Gate’.
Message image
17th of januari 2018 03:59 PM Link
https://www.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-raad_3358/agenda/vergadering_726
Voor degene die onverhoopt niet in staat zijn de vergadering live te volgen kunnen deze ook via deze Lifestream volgen
15th of januari 2018 11:27 PM
SEV rapport, de basis voor onderbouwing Gemeente is heel helder!

De gemeente verwijst in haar onderbouwing telkens naar het SEV rapport over Skaeve huse uit 2010. Een initiatief overgenomen vanuit Denemarken. Hierbij wordt in het rapport adviezen en aanbevelingen gegeven voor implementatie van deze invulling in praktijk. Het project Skaeve huse vertoont volgens SEV alle kenmerken van een echt experiment. Skaeve huse zijn sombere eenpersoons vrijstaande wooneenheden gelegen op een locatie buiten een woonwijk en met een dagelijks langskomende sociaal begeleider.

De kenmerken van de bewoners zijn:

Meestal alleenstaande mannen vanaf een jaar of dertig, veertig met een verleden van ernstige woonoverlast;
Ze mijden de gebruikelijke vormen van begeleid wonen of wijzen die af;
De meesten hebben een verslavingsprobleem en/of een psychiatrisch probleem;
Het zijn stedelijke individualisten die zich niet kunnen of willen aanpassen aan hun omgeving en het beste gedijen met ruimte om zich heen.
De ervaringen in Nederland zijn op het moment van het rapport (februari 2010) 5 projecten met in totaal 27 Skaeve huse.

Volgens het SEV rapport komen voor Skaeve huse in aanmerkingen de doelgroepen:

Gevallen van huisuitzetting wegen extreme burenoverlast;
Chronische zorgcliënten die niet in een groep passen;
Buitenslapers, zorgwekkende zorgmijders.
Het rapport geeft verder helder aan dat de locatieproblematiek het voornaamste knelpunt is bij een succesvolle realisatie van implementatie van Skaeve huse.

Het Deense Ministerie is hierin buitengewoon helder, Skaeve huse vormen een permanente behoefte en daarom moeten er dus ook permanente locaties worden aangewezen. Tijdelijke locaties geven om de paar jaar onrust voor de Skaeve huse bewoners en voor de omwonenden. Deze onrust kan het therapeutisch effect deels tenietdoen. Verder moet niet worden onderschat hoeveel tijd en energie elke keer gaat zitten in de communicatie met omwonenden. Dus: regel het in een keer goed

SEV aanbeveling 1:

Maak Skaeve huse tot een regulier onderdeel van het repertoire aan woonoplossingen voor mensen met maatschappelijke problemen die woonoverlast veroorzaken. Elke middelgrote stad en elk stadsdeel van een grote staf heeft een locatie voor Skaeve huse nodig. Neem de planologische belemmeringen weg en wijs locaties aan.

SEV aanbeveling 2:

Voorkom bezwaren van omwonenden door goede communicatie, een alarmnummer, toezegging van dagelijks toezicht en het in acht nemen van voldoende afstand tot woningen en andere gevoelige functies. Verkort bezwarenprocedures indien aan deze zorgvuldigheid is voldaan.

Gemeenten rapporteren vaak dat er helaas geen enkele geschikte locatie gevonden kan worden. Dat komt omdat elk braakliggend terrein in Nederlandse steden een bestemming heeft. Er ligt dan een claim op voor een bepaalde functie. Het herbestemmen voor Skaeve huse zou dan leiden tot waardeverlies voor de gemeente. Indien gemeenten aan Skaeve huse werkelijk een plaats willen geven in hun ‘woonladderbeleid’ dan dienen zij de ‘minst slechte’ locatie te selecteren, het waardeverlies af te boeken dan wel de grond te verwerven en – opnieuw door goede communicatie – de acceptatie door de omgeving te bevorderen.

SEV aanbeveling 3:

Gemeenten hebben de sleutel in handen om via hun grondbeleid en in hun bestemmingplannen ruimte te scheppen en locaties beschikbaar te stellen voor Skaeve huse. Ook voor omliggende bedrijven en andere niet-woonlocaties geldt aanbeveling 2. Hou voldoende afstand en zorg voor een goede voorlichting over de Skaeve huse.

Mening Anders Wonen Nee op SEV rapport

We constateren dat de gemeente zich volstrekt niet aan de heldere aanbevelingen houdt zoals in het SEV rapport worden gegeven.

Het perceel ligt niet buiten een woonwijk, maar in het Linge-Waalpark. Het park is een gevoelige functie: hier spelen, sporten en recreëren kinderen en volwassenen. Het verbindt de woonwijken Passewaaij en Tiel-West met elkaar en er fietsen dagelijks veel schoolgaande kinderen en volwassenen over het fietspad, langs het park. De locatie is dus niet afdoende afgelegen.
De afstand tot de dichtstbijzijnde gelegen woning bedraagt niet 100 meter (advies is minimaal 75 a 100 meter) maar minder dan 50 meter.
Het visueel afscheiden van dit perceel doet veel te veel afbreuk aan de huidige bestemming van onderdeel van het totale wijk park.
De aanschaf van het perceel is geen gemeente aangelegenheid zoals ze aangeven, maar een particuliere transactie tussen woningcorporatie en project ontwikkelaar en een ander woningcorporatie. Het SEV rapport geeft aan dat de gemeente een veel actievere rol, ook financieel hierin moet nemen. Naar onze mening spelen bij de grondtransactie nog steeds ons niet heldere andere overwegingen mee.
Volg de aanbevelingen goed en volledig op. Zorg voor een permanente invulling die voldoet aan alle noodzakelijke en gewenste eisen hieraan. En doe dit in goed overleg met de bewoners van Tiel en haar vertegenwoordiging. Zorg ten slotte voor een juiste permanente definitieve invulling en geen discutabele tijdelijke.

Nogmaals, we zijn als Anders Wonen Nee niet tegen het initiatief van het introduceren van Skaeve huse in Tiel voor de betrokken doelgroep, integendeel! Echter we zijn tegen de locatie die hier nu voor gekozen wordt. Deze is hiervoor niet geschikt. Ook volstrekt niet volgens het SEV rapport. Hoewel het College van B&W bij haar onderbouwingen schermt met dit rapport, lijkt het wel of alle aanbevelingen in het SEV rapport door het College en betrokken instanties in de wind zijn geslagen. Het SEV rapport dat aan de basis ligt van de invulling van dit project en de keuze van dit perceel. Of spelen er toch nog andere belangen dan de juiste en optimale invulling van de doelgroep die centraal staat bij dit project: de toekomstige bewoners van deze woningen.

Ons dringende advies aan de politiek en alle betrokken partijen bij dit project is: volg de adviezen en aanbevelingen van het SEV rapport en introduceer deze vorm van wonen op de juiste en structurele en permanente wijze in Tiel!
15th of januari 2018 04:56 PM Link
Linge-Waalpark, de gemeente Tiel weet het wel!

Het bord van het Linge-Waal park leert ons dat de gemeente het wel weet. Op het bord is helder aangegeven welke grond tot het park behoort. Geheel rechts op de foto, onder het logo van de gemeente zien we het bewuste perceel waar ze nu hun plannen voor het project Anders Wonen willen gaan realiseren. Het lichtgroene deel waartoe ook het bewuste perceel behoort heeft als bestemming ‘natuurzone’. Een heldere bestemming die ook in het geldende bestemmingplan terug te vinden is. Nog sprekender en in de huidige discussie interessanter is de tekst die ze er zelf bijgeven.

Omgeving en ligging:
De gemeente Tiel ligt in een uniek landschap, het Rivierenland. Dit landschap wordt gekenmerkt door een grote variatie aan boomgaarden, weilanden, akkers, bosjes en de rivieren Rijn, Waal en Linge met hun dijken en uiterwaarden. Opvallend in de gemeente Tiel is dat er weinig grote groen-gebieden zijn. Maar dit is aan het veranderen. Het Linge-Waal park tussen de nieuwbouwwijk Passewaay en de wijk Tiel-West en het reeds gerealiseerde Vuadabos in Passewaay-Zuid zijn de eerste van een aantal grote groenprojecten. In de toekomst zullen ook de uiterwaarden verder ontwikkelen tot waardevolle gebieden met grote mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie. Een goed voorbeeld hiervan is het Wetland-Passewaay.

Indeling van het park:
Door de ligging vormt het park een schakel tussen de stad en het omliggende landschap. Het park is verdeeld in drie zones, elk met hun eigen karakter en functie.
- een recreatiezone met sierplanten en speelvelden;
- een fruitzone met een boomgaard;
- een natuurlijke zone met kansen voor ontwikkeling van flora
en fauna.

Natuurzone:
Het grootste deel van het park behoort tot de natuurzone. De inrichting van deze zone is zoveel mogelijk gericht op de ontwikkeling van planten en dieren die van oorsprong in het Rivierenlang thuishoren. Vlinderrijke graslanden, vogelbosjes, bloemrijke oevers en waterplanten kunnen zich hier ontwikkelen. De grote plas centraal gelegen in het park grenst aan de recreatiezone en de fruitzone. Er is tevens een vleermuizenkelder aangelegd langs de plas. De hier gevestigde vleermuizen gebruiken de ruimte boven de plas als aanvliegroute naar de ingang van de vleermuizenkelder en als voedselgebied. (vnl. Insecten). De grond die bij het graven van de plas vrijkwam is gebruikt om de verhogingen aan te brengen. De afwisseling tussen besloten en open ruimten, natte en droge gebieden en hoge en lage gedeelten zorgt voor goede omstandigheden voor de ontwikkeling van een rijk planten- en dierenleven. De begrazing met zogenaamde Galloway-runderen bevordert de afwisseling in de plantengroei. Dit geeft uiteindelijk een grotere variatie van de flora en fauna in dit gebied.

Standpunt Anders Wonen Nee!
Een invulling van dit park zoals de gemeente die nu voor ogen heeft met ‘Anders Wonen’ is vanzelfsprekend wat ons betreft niet aan de orde. Wij verwachten dat aan ingezet beleid van afgelopen decennia een juiste invulling wordt gegeven. Beleid waarbij de gemeente nota bene zelf aangeeft dat Tiel ‘weinig grote groen-gebieden’ heeft en dat ze dit in de toekomst verder wil verbeteren.

Invulling van dit plan op deze locatie kan dus niet aan de orde zijn. Je maakt je als gemeente volstrekt ongeloofwaardig en zelfs belachelijk
Message image
15th of januari 2018 07:24 AM
‘Skaeve Huse’ projecten in het land

Anders Wonen Nee vindt het concept van ‘Skaeve Huse’ een prima manier om ook in Tiel voor deze specifieke doelgroep onderdak te bieden. Maar dan wel op een geschikte locatie. Op de webpagina van Anders Wonen Nee hebben we onder de kop ‘Skaeve Huse projecten’ een aantal YouTube video’s voor u op een rij gezet die een beeld geven hoe andere gemeenten om zijn gegaan met de besluitvorming en de invulling van ‘Skaeve Huse’.

Zo heeft Utrecht uit ervaring geleerd dat de locatiekeuze cruciaal is voor het draagvlak bij de bevolking. De gemeente Eindhoven heeft het gelijk goed aangepakt en heeft een locatie nabij een industrieterrein geschikt gemaakt voor de Skaeve Huse.

Ook Ede heeft een locatie ver weg van bestaande bebouwing gekozen. Het besluitvormingsproces was van het begin af een samenwerking tussen het College van B&W en de Gemeenteraad, en in nauw overleg met omwonenden.

In Tilburg heeft men ervaren dat een tijdelijke locatie geen goede optie is. Ten slotte heeft Rotterdam gekozen voor 24/7 toezicht door een beheerder.

Duidelijk is dat de geselecteerde locatie voor het project ‘Anders Wonen’ in het Linge-Waalpark en de eenzijdige besluitvorming door het College van B&W geen goed schoolvoorbeeld vormt.

Het College van B&W en de Gemeenteraad van Tiel kunnen de ervaringen van andere gemeenten meenemen in haar besluitvorming.
14th of januari 2018 09:42 PM Link
Event https://www.facebook.com/events/107901093353142/
Raadsvergadering Tiel met project Anders Wonen Reuchlinlaan
Tijdens de raadsvergadering van woensdag 17 januari staat het project ‘Anders Wonen’ op de agenda. Het burgerinitiat...
17th of januari 2018 06:30 PM