Anders Wonen Gate, deel 2

In deel 1 heeft u gelezen over de diverse transacties rondom een geschikte locatie voor ‘Anders Wonen’. In deel 2 een opsomming van 23 relevante feiten:


Feit 1 De werkgroep streefde voor de toekomstige ‘Anders Wonen’-bewoners naar de gewenste PERMANENTE invulling met de voorkeur-keuze aan de voormalige woonwagenlocatie Passewaaij buurt 7. Gezien dit eerste advies van de werkgroep aan de diverse commissies in 2012 en 2013, was er dus wel de intentie om het SEV-advies juist te volgen. Dit in tegenstelling tot de later gekozen TIJDELIJKE invulling in het Linge-Waalpark.


Feit 2 Tussen 24 januari 2013 en medio 2015 heeft er een verandering plaatsgevonden t.a.v. perceel locatie/voorkeur. Daarmee werd weer gekozen voor een TIJDELIJKE invulling.


Feit 3 De TIJDELIJKE invulling (met maximum van 10 jaar) was noodzakelijk om juridische redenen. Anders kon het perceel in het Linge-Waalpark niet in aanmerking komen omdat het bestemmingsplan dit niet toeliet.


Feit 4 Er is door de Wethouder gecommuniceerd dat er bijna 30 percelen zijn beoordeeld. We weten inmiddels dat dit naast het Linge-Waalpark ook de percelen aan de Laan van Westroijen en de voormalige woonwagenlocatie, Passewaaij buurt 7, betreft. Daarnaast zijn nog eens 27 opties in beeld geweest die zijn beoordeeld. Deze zijn eveneens afgewezen.


Feit 5 De invulling van het aanwijzen van de voormalige woonwagenlocatie Passewaaij buurt 7 als voorkeurslocaties voor de PERMANENTE vestiging is er niet gekomen. Niet voor de oorspronkelijke geplande woonwagens maar ook niet voor de permanente vestiging van de onderste trede woonvorm ‘Anders Wonen’. Onlangs zijn overigens de huurwoningen die er gebouwd zijn wel opgeleverd.


Feit 6 Niet alleen de werkgroep onder voorzitterschap van Wethouder Driessen was geïnformeerd over de voortgang en de tussentijdse keuzes. Dit was ook relevante informatie voor het College, de Commissie Samenleving en de commissie Bestuur. Ter kennisname en in vertrouwen.


Feit 7 De aanbevelingen in het SEV rapport zijn door de werkgroep Anders Wonen niet gevolgd op diverse cruciale punten. Hier zijn tot op heden door het College van B&W publiekelijk geen argumenten voor gegeven.


Feit 8 Het dringende advies uit het SEV-rapport om te kiezen voor een PERMANENTE invulling is bij aanvang wel overgenomen, maar om nog onduidelijke redenen nadien losgelaten. Een dringend advies van SEV eerst wel overnemen en daarna los te laten riekt naar ‘doel redeneren’.


Feit 9 De werkgroep brengt criteria in haar advies en besluitvorming als feit, als advies van het SEV-rapport. Dit is onjuist en dus niet waar. De advies-werkgroep zet daarmee de Gemeenteraad en alle overige betrokkenen bewust op het verkeerde been. De gemeente verdraait bewust de feiten zodat deze in haar straatje passen.


Feit 10 De gemeente geeft aan dat percelen in eigendom moeten zijn van de woningcorporaties SCW of Kleurrijk Wonen. Zij verwijst hiervoor zelfs naar het SEV-rapport. Dit is volstrekte onzin. Elk geschikt perceel, ongeachte wiens eigendom, zou in aanmerking moeten kunnen komen indien het aan de JUISTE criteria voldoet. Ook hier gebruikt de gemeente criteria die als een doelredenatie naar een gewenste uitkomst leiden.


Feit 11 Het SEV-rapport adviseert dat een gemeente die ‘Skaeve Huse’ wil implementeren, hiervoor een tijdig en juist grondbeleid moet afstemmen. En hiervoor dus ruimte moet creëren en eventueel waardeverlies moet gaan afboeken. De gemeente Tiel en betrokken woningbouwcorporaties hebben het tegenovergestelde gedaan.


Feit 12 De keuze voor het perceel in het Linge-Waalpark voldoet niet aan het bestemmingsplan.


Feit 13 Er is gezocht naar wettelijke mogelijkheden om het bestemmingplan te kunnen omzeilen om vervolgens dit perceel alsnog zonder verdere inspraak geschikt te maken.


Feit 14 Het SEV-rapport adviseert een minimale afstand tot woningen van minimaal 75 tot 100 meter en vermeldt hierbij dat deze norm nog getoetst moet worden. In Rotterdam hanteerde men als norm 300 meter. Het perceel in het Linge-Waalpark voldoet daar niet aan: op minder dan 50 meter staat een woning.


Feit 15 Het SEV-rapport adviseert: “niet in de nabijheid en in aanwezigheid van gevoelige functies”. Liggend in het Linge-Waalpark, en daarmee aan o.a. recreatieve functies, en aan een zeer intensief gebruikt fietspad, voldoet het perceel in het Linge-Waalpark hier dus volstrekt niet aan.


Feit 16 Ondanks dat het perceel in het Linge-Waalpark niet aan diverse cruciale criteria van het SEV-rapport voldoet is er toch voor gekozen. Dit besluit is al in 2015 en mogelijk nog eerder genomen.


Feit 17 SCW en Klok uit Druten, de beide eigenaren van het perceel in het perceel in het Ling-Waalpark, hebben besloten om deze grondpositie af te stoten. Dit blijkt uit de jaarstukken van woningcorporatie SCW in 2015.


Feit 18 In 2015 heeft Kleurrijk Wonen een planschaderapport laten maken van haar plannen om op het perceel in het Linge-Waalpark het project Anders Wonen te gaan realiseren.


Feit 19 In 2006 is het perceel in het Linge-Waalpark, met bestemming agrarische grond, door woningcorporatie SCW uit Tiel en projectontwikkelaar Klok uit Druten voor meer dan 10x de prijs voor agrarische grond aangekocht. Ze betaalden maar liefst EUR 37,50 per m2. Voor welke prijs de grond zou worden over gedragen aan Kleurrijk Wonen is, en wordt tot vandaag, ondanks navraag, niet meegedeeld.


Feit 20 Direct betrokkenen en omwonenden hebben vele vragen gesteld de gemeente, waaronder wethouder Driessen. In de commissie Samenleving op 6 december 2017 werd toegezegd dat de vragen nog beantwoord zouden worden. Tot op heden is dit niet gebeurd.


Feit 21 Er zijn veel kwalificaties te geven over de communicatie van dit project: slecht, belabberd, te laat, verkeerd, niet naar waarheid, onvolledig. Dit gaat volstrekt in tegen het advies uit het SEV-rapport. Het advies is om alle betrokken partijen te betrekken bij het voorbereiden, realiseren en implementeren van de uitkomst(en) van de werkgroep ‘Anders Wonen’. Hier is binnen de Gemeenteraad en politiek volstrekte unanimiteit over.


Feit 22 Burgerinitiatieven anno 2018 zijn effectief om beleid in een gemeente (bij) te sturen.“Inwoners en niet de gemeente maakt de samenleving” (een citaat van de gemeente Tiel uit Tiel Actueel).


Feit 23 Er is veel meer aan de hand waarom kritische burgers ‘in opstand’ zijn gekomen tegen het voorgenomen besluit om het project te gaan implementeren in het Linge-Waalpark. Dit gaat niet ‘alleen maar’ om verkeerde communicatie. De informatie in de bijdragen ‘Anders Wonen Gate deel 1 en deel 2 geven dit helder aan.


De discussie mag niet alleen om ‘communicatie’ gaan, maar moet ook op de inhoudelijke en bestuurlijke facetten helderheid verschaffen!