Anders Wonen Gate, deel 4

We hebben na ruim 3 maanden een antwoord gekregen op de diverse Wob-verzoeken (Wet openbaar bestuur) van de Gemeente Tiel, ondanks dat daar formeel 4 weken voor staat. Naar aanleiding van het voorgenomen beleid en communicatie over ‘Anders Wonen’ door de Gemeente Tiel zijn er minimaal 4 Wob-verzoeken gedaan. In deel 4 van Anders Wonen Gate geven wij u een update.

Wob-verzoeken

De Wob-verzoeken zijn ingediend met als doel om verdere informatie te verkrijgen van het proces Anders Wonen en de locaties criteria, afwegingen en keuze(s) die hierbij hebben plaatsgevonden, alsmede alle overige relevante informatie. Deze informatie werd niet verstrekt door de gemeente, ook niet na vragen hierover aan betrokkenen. Alle vier de verzoeken hadden een andere insteek met verschillende vragen. Opvallend is dat de vier Wob-verzoeken zijn beantwoord door de Gemeente met exact dezelfde setje informatie bestaande uit elf documenten.

Ongedateerd document

Van deze elf documenten waren er maar liefst acht van de periode eind november 2017 of later. Er zaten er zelfs bij van 2018, na de ingediende Wob-verzoeken. Deze acht documenten waren ons allen al bekend vanwege het feit dat deze al openbaar waren. Dus van de gehele periode dat de gemeente en de daarvoor ingestelde werkgroep bezig is geweest met de invulling van Anders Wonen zijn ‘maar’ drie (!) documenten vrijgegeven. Een tweetal documenten uit 2014 en een die zelfs ongedateerd is (!?). Vanzelf zijn door de gemeente de Wob-verzoeken volstrekt onvoldoende beantwoord. Daar zullen ze dan wel weer een reden voor hebben, denk je dan meteen.

Het ongedateerde document is zeer opmerkelijk. Je zou zeggen, hoe krijgen ze dit in het archief gevonden? Zitten er in het archief van de Gemeente werkelijk ongedateerde documenten? Dat dit document, met de titel ‘Locatieonderzoek Wooneenheden Onderste Trede Tiel’ ongedateerd is, is wel ook heel bijzonder. Zeker als je bedenkt welke inhoud dit document heeft. Het betreft het rapport waarin de 29 locaties zijn onderzocht met de gehanteerde criteria, de 29 onderzochte locaties en de beoordelingen van deze locaties. In het gehele document was de relevante gevraagde informatie volledig weggelakt. Dus gaf het zo geen enkele informatie. HET document van dit project is ongedateerd. Dat gelooft toch zelfs de gemeente, B&W, de gemeenteraad en de betrokken ambtenaren zelf niet!

Verslag overleg 3 juli 2014

Ondanks dat de gevraagde informatie tot nu toe volstrekt onvoldoende is afgegeven is het document van 3 juli 2014 meer dan schokkend. Het betreft een ‘beknopt verslag’ van het overleg ‘onderste trede woonladder, locatie Passewaaij en alternatieven.

Eerst nog even toelichten wat de status voor die tijd (voor de verkiezingen van maart 2014) was. De betrokkenen die voordat deze werkgroep werd gestart in 2014 had al het advies aan B&W gegeven om een permanente invulling aan Anders Wonen te geven op het voormalige woonwagen terrein in wijk 7 van Passewaaij te gaan realiseren. Bedenk dat de werkgroep pas na de verkiezingen van maart 2014 in het leven is geroepen. Dus nadat er weer een nieuw College van B&W en betrokken Wethouder was benoemd, Dit zal zo medio mei-juni 2014 geweest zijn, naar onze inschatting.

Terug naar het document van 3 juli. Aanwezig bij dit overleg zijn De Gemeente Tiel, Woning corporatie SVT (er was nog geen fusie met Kleurrijk Wonen) en Klok ontwikkeling. In dit document wordt aangegeven dat de keuze locatie buurt 7 Passewaaij wordt geschrapt bij een goed alternatief en dat dit alternatief is gevonden in het perceel Reuchlinlaan. Ons is volstrekt nog niet duidelijk wanneer en waarom het bespreekbaar is geworden niet meer het oorspronkelijke advies te volgen.

Er moet nog wel even eerst een bestemmingplan wijziging plaats vinden om deze wijziging door te kunnen laten gaan. De verandering van buurt 7 naar Reuchlinlaan stond dus al vast. Het schrappen van de oorspronkelijke keuze in wijk 7, het voormalige woonwagenkamp komt vanuit de betrokken projectontwikkelaars in buurt 7. Een woonwagenkamp dan wel een invulling met project Anders Wonen kwam ze niet goed uit. Inmiddels zijn er woningen gebouwd en ook al opgeleverd. Als je als projectontwikkelaar in de juiste commissies zit in Tiel, kun je goed voor je (financiële) belangen opkomen en blijkbaar goed sturen in dit soort bestuurlijke trajecten.

Document oktober 2014

Het tweede document van 2014 is een brief ondertekend door de secretaris en de burgemeester van 24 oktober 2014 aan de woning corporatie SVT. Hierin wordt volledig beklonken door B&W dat het perceel Reuchlinlaan de definitieve locatie wordt en dat B&W ervoor gaan zorgen dat de gemeenteraad ook hiermee gaat instemmen. Ze geven aan dat ze zich gaan inspannen om ook de gemeenteraad positief te laten besluiten !?!? Wij zijn benieuwd hoe de Gemeenteraad dit proces zelf ervaren heeft.

Mocht het onverhoopt niet doorgaan is er zelfs al een prijs bepaald (Euro 10/m2) voor de grond die de Gemeente dan zal overnemen.

Christen Unie met kluitje in het riet gestuurd

In de raadsvergadering van 21 februari 2018 geeft B&W aan op een kritische vraag van de Christen Unie waarom het perceel bij de Pinguïn niet is gekozen voor invulling van Anders Wonen. Immers is voor 6 juli 2014 al besloten dat het project op perceel Reuchlinlaan moest landen. In 2014 was dit perceel nog voorbestemd om het nieuwe kantoor voor de woning corporatie SVT te gaan bouwen. Dit perceel is pas weer beschikbaar gekomen in 2015, na de fusie van SVT met Kleurrijk wonen eind 2014. Dit perceel is dus NOOIT in beeld geweest bij B&W en/of de werkgroep voor de invulling van tijdelijke (tot 10 jaar) invulling van Anders Wonen door de projectgroep Anders Wonen in 2014 of later. De (binnenkort voormalige) Wethouder heeft (wederom) namens B&W ronduit gelogen op de vraag van de Christen Unie.

Locatiekeuze

Dan nog weer even terug naar het ongedateerde document dat ons werd verstrekt. Het document bevat de rapportage waarin de 29 locaties werden genoemd, onderzocht en beoordeeld. Of te wel het een van de belangrijkste documenten in het gehele proces waar B&W en betrokken partijen vier jaar (2014 – 2018) mee bezig zijn geweest om te komen tot een invulling voor Andes Wonen. En dan juist dit document is niet gedateerd?

Naar onze verwachting heeft dit document om een reden geen datum (meer?). Tenminste in de communicatie hierover naar ons toe.

Het document is namelijk niet van 2014 of later! Sinds de werkgroep actief aan de slag is gegaan met de invulling van Anders Wonen heeft er nooit meer een onderzoek naar een geschikte locatie plaatsgevonden. Ondanks de beweringen hierover door de betrokken Wethouder. Dit document is namelijk veel ouder, en al van 2011 – 2012 toen de gemeente een eerste screening heeft gedaan voor een tijdelijke invulling. Waar ze uiteindelijk een invulling voor hebben gevonden op het perceel bij de pinguïn, waar nadien het nieuwe kantoor van de SVT moest komen en wat later uit financiële overwegingen verkocht is aan een project ontwikkelaar en niet meer in aanmerking te laten komen voor een tijdelijke invulling voor 10 jaar voor Anders Wonen.

Het mag helder zijn dat hoe langer je zoekt naar informatie over dit proces hoe harder het gaat stinken. Is dit nu een eenmalig ‘foutje’ in bestuurlijk Tiel of is het symptomatisch hoe beleid, beslissingen en uitvoering in zijn werk gaat. Het zal u dan ook niet verbazen dat er inmiddels een viertal bezwaarschriften in de Wob-verzoeken zijn of nog worden ingediend. Tevens is er ook al een vijfde nieuw Wob-verzoek gedaan.

Wie opent de beerput?

Dit gaat niet meer onder het tapijt! Zouden er ook nog journalisten zijn, bijv. bij de Gelderlander, die hun vak nog verstaan en echte journalistiek kunnen bedrijven? De Gelderlander waar wel een journalist met de voormalige betrokken Wethouder een afscheid interview afneemt.  Waarin wordt opgetekend dat de Wethouder voornemens is mogelijk nog wel een bestuurlijke functie te bekleden bij bijv. een woning corporatie. Hij heeft al een ‘visje’ uitgegooid, zegt hij zelf. Wij hebben wel een suggestie bij welke woning corporatie dat zou kunnen zijn!