Standpunt VVD

Anders Wonen Nee heeft aan alle politieke partijen om haar standpunt gevraagd omtrent de locatie van het project Anders Wonen en een reactie op onze artikelen onder de naam ‘Anders Wonen Gate’ op deze website.  Hierbij de reactie van Ans Duquesnoy – Van den Heuvel van de VVD.

“In de nieuwsbrief voor de Gemeenteraad van 21 november werd aan de Raad medegedeeld dat het college besloten had een bijzondere woonvorm te laten ontwikkelen aan de Reuchlinlaan. Deze woonvorm zou tot doel hebben mensen die, zoals de term dan is, zich op de onderste trede van de woonladder bevinden een passende, vrijstaande woning aan te bieden. Voor deze Tielenaren is het belangrijk dat zij in een rustige omgeving wonen, zodat zij met begeleiding, zo mogelijk tijdelijk in zo’n woonunit kunnen verblijven om later weer terug te kunnen keren naar een andere woning.

Op dezelfde dag dat wij de nieuwsbrief hebben gekregen zijn de omwonenden middels een brief ook geïnformeerd.

De VVD is van mening dat een dergelijk project pas dan kan slagen als de omwonenden en wijkgenoten hier mee in kunnen stemmen. Als er geen draagvlak is, kunnen de bewoners van het project echt niet participeren, een project slaagt pas als er draagvlak ook nog is bij de andere bewoners in de wijk. Bovendien vinden we het heel erg jammer dat ook de Raad niet tevoren is geïnformeerd over de plannen aan de Reuchlinlaan. Het is weliswaar de bevoegdheid van het college om dit besluit, dat uitvoering van een eerder raadsbesluit is geweest, te nemen.

Maar dat neemt niet weg dat naar onze mening een dergelijk, ingrijpend plan tevoren had moeten worden besproken met de Raad.

Ook de ontsteltenis van de omwonenden begrijpen wij, mensen worden in het kort geïnformeerd, het besluit is genomen, ik heb de brief ook gelezen en vindt dat er veel te weinig informatie instaat, wij begrijpen de zorgen en boosheid.   De bewoners hebben inmiddels een petitie aangeboden waaruit blijkt dat ca. 1800 mensen het niet eens is met de units op de aangewezen plek.

Na diverse gesprekken met onder andere inwoners heeft het college inmiddels besloten een stap terug te doen, de VVD is daar blij mee. Er is ook wel heel veel onduidelijkheid over het proces, over de begeleiding, de zorgen zijn ons inziens terecht. Wij zien overigens wel de noodzaak in van een woonvorm waar mensen, waar het voor nodig is om in een prikkelarme omgeving te verblijven, onbekommerd kunnen wonen.

Het college is nu, blijkens de informatienota, voornemens een brede begeleidingsgroep op te richten, waarin ook nog eens naar de afwegingskaders wordt gekeken. Uiteindelijk kan dan worden besloten waar en hoe de woonvorm Anders Wonen in Tiel gestalte gaat krijgen.

De VVD vindt dit een juist besluit, maar voorzitter, wij vragen met klem om de Raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

In dit hele traject wat nu voorligt is communicatie essentieel, als communicatie niet goed verloopt, de belanghebbenden niet goed worden meegenomen, of van eensluidende informatie worden voorzien in een dergelijk proces, zal het moeilijk blijken een geschikte plek te vinden voor de woonvorm Anders Wonen.

De VVD concludeert, uit alles wat er nu voorligt, dat de gekozen locatie aan de Reuchlinlaan vooralsnog zeker niet de juiste is.”