Facebook publicaties

4

5th of mei 2018 07:42 PM Link
Anders Wonen Gate, deel 4

We hebben, ondanks dat daar formeel 4 weken voor staat, na ruim 3 maanden een antwoord gekregen op de diverse Wob verzoeken (Wet openbaar bestuur) van de Gemeente Tiel. Na aanleiding van het voorgenomen beleid en communicatie over ‘Anders Wonen’ door de Gemeente Tiel zijn er minimaal 4 Wob verzoeken gedaan. Dit om verdere informatie te verkrijgen van het proces Anders Wonen en de locaties criteria, afwegingen en keuze(s) die hierbij hebben plaatsgevonden, alsmede alle overige relevante informatie. Dit omdat deze informatie niet werd verstrekt door de gemeente, ook niet na vragen hierover aan betrokkenen. Alle vier de verzoeken hadden een andere insteek met verschillende vragen. Alle vier de Wob-verzoeken zijn beantwoord door de Gemeente met exact dezelfde setje informatie bestaande uit elf documenten. Van deze elf documenten waren er maar liefst acht van de periode eind november 2017 of later. Er zaten er zelfs bij van 2018, na de ingediende Wob-verzoeken. Deze acht documenten waren ons allen al bekend vanwege het feit dat deze al openbaar waren.
Dus van de gehele periode dat de gemeente en de daarvoor ingestelde werkgroep bezig is geweest met de invulling van Anders Wonen zijn ‘maar’ drie (!) documenten vrijgegeven. Een tweetal documenten uit 2014 en een die zelfs ongedateerd is (!?). Vanzelf zijn door de gemeente de Wob-verzoeken volstrekt onvoldoende beantwoord. Daar zullen ze dan wel weer een reden voor hebben, denk je dan meteen.
Het ongedateerde document is zeer opmerkelijk. Je zou zeggen, hoe krijgen ze dit in het archief gevonden ? Zitten er in het archief van de Gemeente werkelijk ongedateerde documenten ?
Dat dit document, met de titel ‘Locatieonderzoek Wooneenheden Onderste Trede Tiel’ ongedateerd is, is wel ook heel bijzonder. Zeker als je bedenkt welke inhoud dit document heeft. Het betreft het rapport waarin de 29 locaties zijn onderzocht met de gehanteerde criteria, de 29 onderzochte locaties en de beoordelingen van deze locaties. In het gehele document was de relevante gevraagde informatie volledig weggelakt. Dus gaf het zo geen enkele informatie. HET document van dit project is ongedateerd. Dat geloven toch zelfs de gemeente, B&W, de gemeenteraad en de betrokken ambtenaren zelf niet !
Ondanks dat de gevraagde informatie tot nu toe volstrekt onvoldoende is afgegeven is het document van 3 juli 2014 meer dan schokkend. Het betreft een ‘beknopt verslag’ van het overleg ‘onderste trede woonladder, locatie Passewaaij en alternatieven.
Eerst nog even toelichten wat de status voor die tijd (voor de verkiezingen van maart 2014) was. De betrokkenen, die voordat deze werkgroep werd gestart in 2014, hadden al het advies aan B&W gegeven om een permanente invulling aan Anders Wonen te geven op het voormalige woonwagen terrein in wijk 7 van Passewaaij te gaan realiseren.
Bedenk dat de werkgroep pas na de verkiezingen van maart 2014 in het leven is geroepen. Dus nadat er weer een nieuw College van B&W en betrokken Wethouder was benoemd, Dit zal zo medio mei-juni 2014 geweest zijn, naar onze inschatting.
Terug naar het document van 3 juli. Aanwezig bij dit overleg zijn De Gemeente Tiel, Woning corporatie SVT (er was nog geen fusie met Kleurrijk Wonen) en Klok ontwikkeling. In dit document wordt aangegeven dat de keuze locatie buurt 7 Passewaaij wordt geschrapt bij een goed alternatief en dat dit alternatief is gevonden in het perceel Reuchlinlaan. Ons is volrstrekt nog niet duidelijk wanneer en waarom het bespreekbaar is geworden niet meer het oorspronkelijke advies te volgen.
Er moet nog wel even eerst een bestemmingplan wijziging plaats vinden om deze wijziging door te kunnen laten gaan. De verandering van buurt 7 naar Reuchlinlaan stond dus al vast. Het schrappen van de oorspronkelijke keuze in wijk 7, het voormalige woonwagenkamp komt vanuit de betrokken projectontwikkelaars in buurt 7. Een woonwagenkamp dan wel een invulling met project Anders Wonen kwam ze niet goed uit. Inmiddels zijn er woningen gebouwd en ook al opgeleverd. Als je als projectontwikkelaar in de juiste commissies zit in Tiel, kun je goed voor je (financiële) belangen opkomen en blijkbaar goed sturen in dit soort bestuurlijke trajecten.
Het tweede document van 2014 is een brief ondertekend door de secretaris en de burgemeester van 24 oktober 2014 aan de woning corporatie SVT. Hierin wordt volledig beklonken door B&W dat het perceel Reuchlinlaan de definitieve locatie wordt en dat B&W ervoor gaan zorgen dat de gemeenteraad ook hiermee gaat instemmen. Ze geven aan dat ze zich gaan inspannen om ook de gemeenteraad positief te laten besluiten !?!?
Wij zijn benieuwd hoe de Gemeenteraad dit proces zelf ervaren heeft.
Mocht het onverhoopt niet doorgaan is er zelfs al een prijs bepaald (Euro 10,-/m2) voor de grond die de Gemeente dan zal overnemen.
In de raadsvergadering van 21 februari 2018 geeft B&W aan op een kritische vraag van de Christen Unie waarom het perceel bij de Pinguïn niet is gekozen voor invulling van Anders Wonen. Immers is voor 6 juli 2014 al besloten dat het project op perceel Reuchlinlaan moest landen. In 2014 was dit perceel nog voorbestemd om het nieuwe kantoor voor de woning corporatie SVT te gaan bouwen. Dit perceel is pas weer beschikbaar gekomen in 2015, na de fusie van SVT met Kleurrijk wonen eind 2014. Dit perceel is dus NOOIT in beeld geweest bij B&W en/of de werkgroep voor de invulling van tijdelijke (tot 10 jaar) invulling van Anders Wonen door de projectgroep Anders Wonen in 2014 of nadien.
De (binnenkort voormalige) Wethouder heeft (wederom) namens B&W ronduit gelogen op de vraag van de Christen Unie.
Dan nog weer even terug naar het ongedateerde document dat ons werd verstrekt. Het document bevat de rapportage waarin de 29 locaties werden genoemd, onderzocht en beoordeeld. Of te wel het is een van de belangrijkste documenten in het gehele proces waar B&W en betrokken partijen vier jaar lang (2014 – 2018) mee bezig zijn geweest, om te komen tot een invulling voor Andes Wonen. En dan juist dit document is niet gedateerd ???
Naar onze verwachting heeft dit document om een reden geen datum (meer). Tenminste in de communicatie hierover naar ons toe.
Het document is namelijk niet van 2014 of later! Sinds de werkgroep actief aan de slag is gegaan met de invulling van Anders Wonen heeft er nooit meer een onderzoek naar een geschikte locatie plaatsgevonden. Ondanks de beweringen hierover door de betrokken Wethouder. Dit document is namelijk veel ouder, en al van 2011 – 2012 toen de gemeente een eerste screening heeft gedaan voor een tijdelijke invulling. Waar ze uiteindelijk een invulling voor hebbe gevonden op het perceel bij de pinguïn, waar nadien het nieuwe kantoor van de SVT moest komen. En wat later uit financiële overwegingen verkocht is aan een project ontwikkelaar en het niet meer in aanmerking te laten komen voor een tijdelijke invulling voor 10 jaar voor Anders Wonen.
Het mag helder zijn dat hoe langer je zoekt naar informatie over dit proces hoe harder het gaat stinken. Is dit nu een eenmalig ‘foutje’ in bestuurlijk Tiel of is het symptomatisch hoe beleid, beslissingen en uitvoering in zijn werk gaat.
Het zal u dan ook niet verbazen dat er inmiddels een viertal bezwaarschriften in de Wob-verzoeken zijn of nog worden ingediend. Tevens is er ook al een (vijfde) nieuw Wob-verzoek gedaan.
Dit gaat niet meer onder het tapijt !
Zouden er ook nog journalisten zijn, bijv. bij de Gelderlander, die hun vak nog verstaan en echte journalistiek kunnen bedrijven ?
De Gelderlander waar wel een journalist met de voormalige betrokken Wethouder een afscheid interview afneemt. Waarin wordt opgetekend dat de Wethouder voornemens is mogelijk nog wel een bestuurlijke functie te bekleden bij bijv. een woning corporatie. Hij heeft al een ‘visje’ uitgegooid, zegt hij zelf.
Wij hebben wel een suggestie bij welke woning corporatie dat zou kunnen zijn !
Message image
15th of maart 2018 06:28 PM Link
Overhandiging petitie ‘Anders Wonen Nee’ aan Burgemeester Tiel

De petitie ‘Anders Wonen Nee’ met 1.993 handtekeningen van bezorgde inwoners van Tiel, is officieel overhandigd aan Burgemeester Beenakker van de Gemeente Tiel.

De petitie was een direct succes. Binnen een week na de start van de petitie heeft deze er al voor gezorgd dat het College van B&W besloot een stap terug te doen in het proces ‘Anders Wonen’. Ook de Gemeenteraad was niet te spreken over de manier waarop de Gemeente en B&W dit project hebben aangepakt.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht is dit niet alleen een belangrijk punt op de politieke agenda, maar ook voor de inwoners van Tiel West en Passewaaij. De petitie is een belangrijk signaal van deze inwoners aan de politiek en de Gemeente Tiel.

Burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’ blijft de ontwikkelingen rondom de locatiekeuze van ‘Anders Wonen’ met belangstelling volgen.
Message image
2nd of maart 2018 09:19 AM Link
VVD steunt burgerinitiatief betreffende JHR Reuchlinlaan

Een aantal inwoners van onze gemeente hebben, volgens de geldende regels, een voorstel met een burgerinitiatief aan onze raad gezonden. Zij vragen daarin om een perceel grond de definitieve invulling “natuur” te geven.

Bovenstaand is een enigszins technisch verhaal, waar het de VVD om gaat is dat een aantal inwoners met een vraag naar de raad komen.

Wij vinden dat je een burgerinitiatief uiterst serieus moet nemen; wij willen als raad immers dat iedereen meedoet en participeert in Tiel, dit is daar nu een voorbeeld van.

De VVD stelde zich afgelopen woensdag dan ook op het standpunt dat wij het initiatief ondersteunen en hebben aangegeven dat het onderzoek waar door de initiatiefnemers om is gevraagd, om onomstotelijk vast te stellen dat er op het genoemde stuk grond beschermde diersoorten aanwezig zijn, zou moeten worden gehouden. Ook zouden initiatiefnemers het genoemde stuk grond een educatieve invulling willen geven; zij zouden dit graag, samen met partners, willen uitwerken; ook hier is de VVD voorstander van.

Het is dan ook jammer dat wij hiervoor geen meerderheid in de raad kregen, de meerderheid wil dat eerst wordt onderzocht of het perceel wel of niet geschikt is voor het project “Anders Wonen”, een onderzoek dat eind 2018 moet zijn afgerond. Pas daarna wil men een besluit nemen over het burgerinitiatief.

Ans Duquesnoy – van den Heuvel
Fractievoorzitter VVD Tiel
Message image
25th of februari 2018 11:02 AM
Standpunt PvdA

Anders Wonen Nee heeft aan alle politieke partijen om haar standpunt gevraagd omtrent de locatie van het project Anders Wonen en een reactie op onze artikelen onder de naam ‘Anders Wonen Gate’ op deze website. Hierbij de reactie van Nathan Gradisen van de PvdA.

“[1] De gemeente gaat nu samen met een groep inwoners (de begeleidingsgroep) kijken naar wat de meest geschikte locatie is voor anders wonen. De selectie van de locatie gaat dus opnieuw gebeuren. De groep inwoners gaat daarbij ook kijken naar de selectiecriteria en mogelijke locaties. Daarbij zullen ongetwijfeld ook de selectiecriteria van het college aan de orde komen. Hetzelfde geldt voor de mogelijke locaties die het college had geselecteerd. Het heeft daarom volgens ons weinig zin om ons op dit moment als gemeenteraad te gaan bemoeien met deze criteria en locaties. We moeten de groep inwoners de gelegenheid geven om zich hierover een mening te vormen. De gemeenteraad komt pas weer aan de beurt op het moment dat deze groep inwoners haar werk heeft gedaan.

[2] De PvdA Tiel vindt dat alle inwoners van de gemeente Tiel een plek moeten hebben waar ze fijn kunnen wonen. Dat geldt voor het overgrote deel van onze inwoners die geen begeleiding nodig heeft, maar ook voor de mensen die de hulp van de overheid nodig hebben om ergens te kunnen wonen. Dat laatste moet wel zo goed mogelijk geregeld worden, zodat andere inwoners daar geen overlast van hebben. Het is dus heel erg belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de beste locatie hiervoor. Daar gaan de gemeente en de inwoners uit de begeleidingsgroep nu samen naar kijken.

[3] Het is van groot belang om inwoners bij elke stap van dit proces te laten meekijken, meedenken en meebepalen. Dat geldt voor het selecteren van de locatie, zoals nu gebeurd. Als de locatie eenmaal gekozen is, moet moet de gemeente met inwoners uit de buurt van de gekozen locatie kijken hoe de locatie zo goed en veilig mogelijk kan worden ingericht. Uiteindelijk moet iedereen het vertrouwen hebben dat ze fijn kunnen wonen, zowel de omwonenden als de mensen die op de locatie van anders wonen komen te wonen.”
25th of februari 2018 11:02 AM
Standpunt D66

Anders Wonen Nee heeft aan alle politieke partijen om haar standpunt gevraagd omtrent de locatie van het project Anders Wonen en een reactie op onze artikelen onder de naam ‘Anders Wonen Gate’ op deze website. Hierbij de reactie van Ton Zuidema van D66.

“Visie D66 op ‘Anders wonen’

De nieuwe procedure, zoals in de raad afgesproken rond het project Anders Wonen, waarbij een klankbordgroep wordt geformeerd, onderschrijft D66. Wat voor onze partij vooral belangrijk is dat zowel de criteria als de locatiekeuze in samenspraak met de inwoners wordt bekeken.
D66 vindt dat de gemeente voor alle inwoners een passende woongelegenheid moet bieden, dus ook voor mensen die vallen binnen het project ‘Anders wonen’.”
25th of februari 2018 11:01 AM Link
Standpunt CDA

Anders Wonen Nee heeft aan alle politieke partijen om haar standpunt gevraagd omtrent de locatie van het project Anders Wonen en een reactie op onze artikelen onder de naam ‘Anders Wonen Gate’ op deze website. Hierbij de reactie van Tom van Oostrom van het CDA.“Zoals u weet zijn er in de afgelopen Raad beslissingen genomen die leiden tot een hernieuwd proces m.b.t. het zoeken naar een lokatie voor het ‘Anders Wonen’ project. Samen met betrokkenen en inwoners (in de vorm van een begeleidingsgroep) wordt gezocht naar een lokatie in Tiel met een zo’n groot mogelijk draagvlak. M.a.w. deze groep is ‘aan zet’ om de meest geschikte lokatie te vinden en we willen dit proces niet verstoren door nu al in te gaan op uw vragen. Daarmee volgt het CDA de lijn die in de Raad is afgesproken. We hebben vertrouwen in een goede uitkomst.

Voor een wat uitgebreidere toelichting m.b.t. ons standpunt verwijs ik u graag naar onze site: https://www.cda.nl/gelderland/tiel/actueel/nieuws/standpunt-cda-over-project-anders-wonen/
25th of februari 2018 11:00 AM
Standpunt VVD

Anders Wonen Nee heeft aan alle politieke partijen om haar standpunt gevraagd omtrent de locatie van het project Anders Wonen en een reactie op onze artikelen onder de naam ‘Anders Wonen Gate’ op deze website. Hierbij de reactie van Ans Duquesnoy – Van den Heuvel van de VVD.

“In de nieuwsbrief voor de Gemeenteraad van 21 november werd aan de Raad medegedeeld dat het college besloten had een bijzondere woonvorm te laten ontwikkelen aan de Reuchlinlaan. Deze woonvorm zou tot doel hebben mensen die, zoals de term dan is, zich op de onderste trede van de woonladder bevinden een passende, vrijstaande woning aan te bieden. Voor deze Tielenaren is het belangrijk dat zij in een rustige omgeving wonen, zodat zij met begeleiding, zo mogelijk tijdelijk in zo’n woonunit kunnen verblijven om later weer terug te kunnen keren naar een andere woning.

Op dezelfde dag dat wij de nieuwsbrief hebben gekregen zijn de omwonenden middels een brief ook geïnformeerd.

De VVD is van mening dat een dergelijk project pas dan kan slagen als de omwonenden en wijkgenoten hier mee in kunnen stemmen. Als er geen draagvlak is, kunnen de bewoners van het project echt niet participeren, een project slaagt pas als er draagvlak ook nog is bij de andere bewoners in de wijk. Bovendien vinden we het heel erg jammer dat ook de Raad niet tevoren is geïnformeerd over de plannen aan de Reuchlinlaan. Het is weliswaar de bevoegdheid van het college om dit besluit, dat uitvoering van een eerder raadsbesluit is geweest, te nemen.

Maar dat neemt niet weg dat naar onze mening een dergelijk, ingrijpend plan tevoren had moeten worden besproken met de Raad.

Ook de ontsteltenis van de omwonenden begrijpen wij, mensen worden in het kort geïnformeerd, het besluit is genomen, ik heb de brief ook gelezen en vindt dat er veel te weinig informatie instaat, wij begrijpen de zorgen en boosheid. De bewoners hebben inmiddels een petitie aangeboden waaruit blijkt dat ca. 1800 mensen het niet eens is met de units op de aangewezen plek.

Na diverse gesprekken met onder andere inwoners heeft het college inmiddels besloten een stap terug te doen, de VVD is daar blij mee. Er is ook wel heel veel onduidelijkheid over het proces, over de begeleiding, de zorgen zijn ons inziens terecht. Wij zien overigens wel de noodzaak in van een woonvorm waar mensen, waar het voor nodig is om in een prikkelarme omgeving te verblijven, onbekommerd kunnen wonen.

Het college is nu, blijkens de informatienota, voornemens een brede begeleidingsgroep op te richten, waarin ook nog eens naar de afwegingskaders wordt gekeken. Uiteindelijk kan dan worden besloten waar en hoe de woonvorm Anders Wonen in Tiel gestalte gaat krijgen.

De VVD vindt dit een juist besluit, maar voorzitter, wij vragen met klem om de Raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

In dit hele traject wat nu voorligt is communicatie essentieel, als communicatie niet goed verloopt, de belanghebbenden niet goed worden meegenomen, of van eensluidende informatie worden voorzien in een dergelijk proces, zal het moeilijk blijken een geschikte plek te vinden voor de woonvorm Anders Wonen.

De VVD concludeert, uit alles wat er nu voorligt, dat de gekozen locatie aan de Reuchlinlaan vooralsnog zeker niet de juiste is.”
25th of februari 2018 11:00 AM
Standpunt Christen Unie

Anders Wonen Nee heeft aan alle politieke partijen om haar standpunt gevraagd omtrent de locatie van het project Anders Wonen en een reactie op onze artikelen onder de naam ‘Anders Wonen Gate’ op deze website. Hierbij de reactie van Jolanda Stoeten-Flach van de Christen Unie

“Wij hebben 22 januari de volgende vraag naar de griffie verstuurd:

Zoals in de raad van 18 januari is gevraagd door wethouder Driessen hierbij onze schriftelijke vraag:

Wij willen in het kader van ‘hoor en wederhoor’ graag zijn reactie of die van Kleurrijk Wonen op hetgeen door inspreker Maurice van der Kruk is beweerd (zie hieronder, m.n. de laatste twee alinea’s). En waarom is de locatie bij De Pinguin niet behouden?

Verder vragen wij herhaaldelijk naar een volledig, eerlijk en transparant communicatieproces, zoals gisteren nog in de commissie Bestuur:

Wees VET: Volledig, eerlijk, en transparant

Veel goede tips staan op nudoorpakken.nl:

Do’s en dont’s, Trajecten NIMBY, Participanten verwennen

Kom vooral niet aanzetten met de dodelijke opmerking ‘dat nemen we mee!’ Iedereen weet wat er dan gebeurt: niets.

Al in 1969 publiceerde Sherry Arnstein zijn participatieladder waarin hij scherp onderscheid maakte tussen ‘echte’, nep- en non-participatie. De mate van participatie vraagt een zorgvuldige analyse van belangen.

Met de nieuwe omgevingswet inwoner van begin tot eind volwaardig laten meedoen in planvorming. Van groot belang is dat bij co-creatie de spelregels helder worden vastgelegd in een participatieverordening. Bijv. Participatiecode van Hattem of Factor C zoals toegepast in Houten (VNG magazine 1 26 januari.) (over die laatste zei de burgemeester dat die binnen het gemeentehuis wordt gehanteerd)

Uw andere vragen worden volgens ons beantwoord in het nieuwe proces met de begeleidingsgroep. Een fractiestandpunt over lokatie Linge-Waalpark zou dan ook te vroeg zijn.”
20th of februari 2018 09:31 PM Link
https://www.gelderlander.nl/rivierenland/geen-skaeve-huse-maar-natuurgebied~a86ca322/
Bron: de Gelderlander

'Geen skaeve huse maar natuurgebied'
TIEL - Geen Skaeve huse maar een beschermd natuurgebied waar Tielse kinderen van alles kunnen leren over de natuur. Omwonenden van de Jonkheer P.A. Reuchlinlaan bij Passewaaij komen met een eigen plan.

Omwonenden van de Jonkheer P.A. Reuchlinlaan komen met een burgerinitiatiefvoorstel: bestempel het perceel tussen deze laan en het Linge-Waalpark als natuur en beschermd stadsgezicht. Eerder protesteerden de omwonenden fel tegen het besluit van de gemeente Tiel om op dit perceel maximaal zes 'skaeve huse' voor mensen met psychische problematiek of een verslavingsachtergrond te plaatsen.

,,Het is een op zichzelf staand en welgemeend initiatief", reageert één van de initiatiefnemers Marcel Kers. ,,Maar zonder het besluit van de gemeente waren we nooit tot dit voorstel gekomen. We wisten niet beter of het terrein was al onderdeel van het Linge-Waalpark. Daarbij vinden we: je kunt wel negatief ergens tegen zijn, maar je kunt ook een bestemming bedenken die iedereen aanspreekt."

IJskast
Naar aanleiding van het protest is het project 'genaamd Anders Wonen' voorlopig in de ijskast gezet. Eerst gaat de gemeente het gesprek aan met de inwoners over hoe Tiel met deze doelgroep omgaat en waar zij een plek zouden moeten krijgen. Wat de gemeente betreft, is het voormalige slibdepot van ongeveer een hectare groot bij het Linge-Waalpark daarvoor nog altijd een geschikte locatie.

IJsvogel
De bewoners vinden de locatie absoluut niet geschikt voor het wijkje en verwachten dat dit ook uit de gesprekken zal komen. Ze vinden dat vastgelegd moet worden dat het een natuurgebied is. Daarbij zien zij op deze plek veel mogelijkheden voor natuureducatie aan Tielse leerlingen door diverse organisaties. Het terrein zou een hoge natuurwaarde hebben, onder meer vanwege diverse vogelsoorten waaronder de beschermde ijsvogel. 'We verwachten dat er nog wel meer beschermde diersoorten aanwezig zullen zijn', schrijven de initiatiefnemers in het voorstel. 'Een inventarisatie hiertoe door IVN zou dit verder in kaart kunnen brengen.'

'Geen verschil'
De gemeenteraad bespreekt het voorstel woensdag. Op voorhand laten de ambtenaren weten dat de bestemming 'Natuur' niet voor de hand liggend is voor deze locatie. Uit recent onderzoek zou blijken dat er 'slechts algemeen voorkomende planten en dieren voorkomen'. Voor het eventueel plaatsen van de woninkjes maakt het geen verschil. Ook bij de huidige bestemming 'Groen' moet een bestemmingswijziging of een procedure voor een tijdelijke vergunning worden doorlopen.
20th of februari 2018 09:27 PM Link
29th of januari 2018 09:54 PM Link
Anders Wonen Gate en Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Wij hebben u in de berichten Anders Wonen Gate 1, 2 en 3 informatie verstrekt die we tot nu toe tegen kwamen tijdens onze zoektocht naar de achtergronden van de keuze voor het perceel in het Linge-Waalpark voor het project Anders Wonen. Maar we hebben nog steeds niet alle feiten boven tafel kunnen krijgen en verwachten ook niet dat ons dat alleen zal lukken. Hiervoor hebben we ook de inzet van de politieke partijen bij nodig.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 januari hebben alle partijen geconstateerd dat de communicatie in dit project verre van ideaal is verlopen. Het gaat echter veel verder dan verkeerde communicatie alleen. Onze conclusie op grond van de tot op heden gevonden informatie, is dat het proces niet zuiver is verlopen en dat om nog steeds onduidelijke redenen bewust is toe geredeneerd naar de locatie in het Linge-Waalpark. Sterker nog: reeds in 2015 had “ Anders Wonen” in Tiel al gerealiseerd kunnen worden aan de Laan van Westrooijen. De rol van zowel de gemeente als die van de woningcoöperaties in het algemeen en die van KleurrijkWonen in het bijzonder, zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Partijen hadden kennelijk een dubbele pet op, er speelde veel meer dan de locatie. Wat heeft zich in werkelijkheid afgespeeld? Hoe dan ook: dit alles was helemaal niet nodig geweest.

Wij zullen onze informatie met de politieke partijen in Tiel delen en hen de vraag stellen of men van mening is of het gelopen traject voor de invulling van de onderste trede woonladder afdoende helder is. Zo nee, welke bijdrage men als politieke partij gaat leveren om alsnog duidelijkheid te krijgen.

Tevens hebben wij eerder de standpunten van de politieke partijen gevraagd over de locatie in het Linge-Waalpark voor het project Anders Wonen. Een aantal heeft in de Raadsvergadering al uitgesproken dat deze locatie niet voldoet. Anderen hebben aangegeven dat het nog steeds als een van de opties naast alle oude en eventueel nieuwe alternatieven moet worden gezien. Zodra wij de standpunten van de politieke partijen hebben ontvangen, zullen wij deze publiceren zodat u goed geïnformeerd bent mede van belang voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Wij houden u op de hoogte.
Message image
24th of januari 2018 08:18 AM Link
Anders Wonen Gate, deel 3

In het eerste deel van ‘Anders Wonen Gate’ gaven we u de feiten aangaande het perceel aan de Laan van Westroijen en overige relevante feiten las u in deel 2.

In deel 3 geven we u onze interpretatie en mening hierover.

De aankoop van het perceel aan de laan van Westroijen door woningcorporatie SVT was destijds bedoeld voor een nieuw kantoor voor SVT zelf. Echter, dit was na de fusie met Kleurrijk Wonen niet meer relevant.
De grond is vervolgens gebruikt voor de (tijdelijke) plaatsing van een tweetal wooncontainers voor dezelfde doelgroep als in het project ‘Anders Wonen’.

De locatie is gelegen aan de Laan van Westroijen, langs de nieuwe ontsluitingsweg tegen over ‘de Pinguin’. Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 27 november 2017 , deelde wethouder Driessen aan verontruste omwonenden van het perceel in het Linge-Waalpark mee, dat de wooncontainers aan de laan van Westroijen verwijderd waren in verband met de bouw van een kantoor.

Dit is opmerkelijk. Er zijn 30 locaties onderzocht door de werkgroep onder voorzitterschap van de gemeente, in de persoon van Wethouder Driessen. Eén van de selectiecriteria was dat alleen grond in eigendom van SVT of Kleurrijk wonen in aanmerking kon komen voor het project ‘Anders Wonen’. Een bizar uitgangspunt, maar het bewuste perceel zat daar ook bij omdat alle grond in 2012, bij aanvang van de werkgroep, in bezit was van SVT en later Kleurrijk wonen. Zelfs gedurende de gehele periode dat de werkgroep alle moeite heeft moeten doen te voldoen aan de SEV adviezen. Namelijk direct te kiezen voor een PERMANENTE invulling van dit project.
Grond die nota bene niet meer nodig was als bouwlocatie voor SVT voor een kantoor na de fusie van SVT met Kleurrijk wonen.
Dat is dan een ‘appeltje – eitje’ zou je zeggen. Je hebt als werkgroep (als gemeente, als stad Tiel) de beste locatie voorhanden voor een perfecte invulling van je onderste trede van de woonladder. Er stonden nota bene al met succes twee container woningen. Een perceel dat aan alle criteria van het SEV-rapport voldeed. Het kan een gemeente met het uitvoeren van haar beleid soms ook meezitten, toch?

Maar ergens is het mis gegaan! Dat gebeurt in deze wereld vaker als er ‘geld’ mee gemoeid is. Dan verliezen we soms in één keer bepaalde doelstellingen uit het oog. Zelfs bij een semioverheidsinstantie als een woningbouw corporatie kan dit blijkbaar gebeuren. Ook als deze in een werkgroep zit die zich aan het inzetten is voor een zo snel mogelijke, succesvolle invulling van de onderste trede van de woonladder in Tiel. Je vraagt je af of er ook een integriteits-eed (of integriteitscode) voor woningbouwcorporaties in de gemeente Tiel is.

Ook opmerkelijk: de verkoop van de percelen van de gemeente en van de particulier aan de woningbouw corporatie zijn gepasseerd in Wijchen. Waarom ga je als ‘Tielse’ Woningcorporatie en Gemeente Tiel helemaal naar Wijchen voor een notaris?

Perspectief voor invulling Anders Wonen!
En nog een puntje: waarom leg je een projectontwikkelaar waaraan je de grond gaat verkopen een clausule op om deze niet te mogen (door) verkopen binnen een periode van 1 jaar?
Dit laatste punt biedt met het huidige besluit voor een nieuwe zoektocht naar een geschikte locatie voor ‘Anders Wonen’ een uitgelezen kans voor de gemeente. Immers, de eigenaar van het gehele stuk grond aan de Laan van Westroijen is op 26 april 2018 weer gerechtigd de grond te verkopen. Dan is er toch nog een mogelijkheid om het project ‘Anders Wonen’ wel in 2018 te kunnen realiseren. Alsnog dat ‘appeltje – eitje’ dan?

Zou de politiek in Tiel haar rol serieus nemen en de beerput helemaal open durven trekken? En daarmee de burgers van Tiel alle antwoorden in dit proces kunnen en durven te geven? Geen van de politieke partijen uitgezonderd?
Dit is belangrijker dan de kleur van de politiek. Dit gaat over de belangen van ALLE burgers van Tiel. Politieke diplomatie is niet aan de orde. Deze discussie heeft geen politieke kleur. Een nog veel diepgaander onderzoek naar de gang van zaken is nodig om de burgers van Tiel het vertrouwen in haar bestuur terug te geven.

De politiek en gemeente zijn gezamenlijk aan zet!
Message image
22nd of januari 2018 11:29 PM Link
Anders Wonen Gate, deel 2

In deel 1 heeft u gelezen over de diverse transacties rondom een geschikte locatie voor ‘Anders Wonen’. In deel 2 een opsomming van 23 relevante feiten:

Feit 1
Er was dus, gezien het eerste advies van de werkgroep aan de diverse commissies in 2012 en 2013, al wel de intentie van de werkgroep ‘Anders Wonen’ om het SEV advies wel juist te volgen. De werkgroep streefde voor de toekomstige ‘Anders Wonen’ bewoners de gewenste PERMANENTE invulling i.p.v. de later gekozen tijdelijke invulling in het Linge-Waalpark. Dit met de voorkeur keuze aan de voormalige woonwagen locatie Passewaaij buurt 7.

Feit 2
Tussen 24 januari 2013 en medio 2015 heeft er een verandering plaatsgevonden t.a.v. perceel locatie/voorkeur, waarmee ook weer in een keer werd gekozen voor een TIJDELIJKE invulling.

Feit 3
De TIJDELIJKE invulling (met maximum van 10 jaar) was noodzakelijk om juridische redenen, omdat anders het perceel in het Linge-Waalpark niet in aanmerking kon komen omdat het bestemmingplan dit niet toeliet.

Feit 4
Er is door de Wethouder gecommuniceerd dat er bijna 30 percelen zijn beoordeeld. We weten inmiddels dat dit naast het Linge-Waalpark ook de percelen aan de Laan van Westroijen en de voormalige woonwagen locatie Passewaaij buurt 7 betreft. Daarnaast zijn nog eens 27 opties in beeld geweest die zijn beoordeeld. Deze zijn eveneens afgewezen.

Feit 5
De invulling van het aanwijzen van de voormalige woonwagenlocatie Passewaaij buurt 7 als voorkeurslocaties voor de PERMANENTE vestiging is er niet gekomen. Niet voor de oorspronkelijke geplande woonwagens maar ook niet voor de permanente vestiging van de onderste trede woonvorm ‘Anders Wonen’. Onlangs zijn de er gebouwde woningen overigens wel opgeleverd.

Feit 6
Niet alleen de werkgroep onder voorzitterschap van Wethouder Driessen was geïnformeerd over de voortgang en tussentijdse keuzes. Dit waren ook het College, de Commissie Samenleving en de commissie Bestuur aangaande voor project Anders Wonen relevante informatie. Ter kennisname en in vertrouwen.

Feit 7
Het SEV rapport is ten aanzien van haar aanbevelingen door de werkgroep Anders Wonen niet gevolgd op diverse cruciale punten. Hier zijn tot op heden door het College van B&W publiekelijk geen argumenten voor gegeven.

Feit 8
Het dringende advies uit het SEV-rapport om te kiezen voor een PERMANENTE invulling is bij aanvang wel overgenomen, maar om nog onduidelijke redenen nadien losgelaten. Een dringend advies van SEV eerst wel overnemen en daarna los te laten riekt naar ‘doel redeneren’.

Feit 9
De gemeente brengt criteria in haar advies en besluitvorming in als feit, advies van het SEV-rapport. Dit is onjuist en dus niet waar. De advies werkgroep zet daarmee de Gemeenteraad en alle overige betrokkenen bewust op het verkeerde been. De gemeente verdraait bewust de feiten zodat deze in haar straatje passen.

Feit 10
De werkgroep geeft aan dat bij percelen in eigendom moeten zijn van de woningcorporaties SCW of Kleurrijk Wonen. Zij refereert zelfs naar het SEV-rapport. Dit is volstrekte onzin. Elk geschikt perceel, ongeachte wiens eigendom zou in aanmerking moeten kunnen komen indien het aan de JUISTE criteria voldoet. Ook hier wederom criteria met als een doelredenatie naar een gewenste uitkomst

Feit 11
Het SEV-rapport adviseert zelfs dat een gemeente die ‘Skaeve Huse’ wil implementeren een tijdige en juist grondbeleid hiervoor moet afstemmen en hiervoor dus ruimte moet creëren en eventueel waardeverlies moet gaan afboeken. De gemeente Tiel en betrokken woningbouwcorporaties hebben het tegenovergestelde gedaan.

Feit 12
De keuze voor het perceel in het Linge-Waalpark voldoet niet aan het bestemmingsplan.

Feit 13
Er is gezocht naar wettelijke mogelijkheden om het bestemmingplan te kunnen omzeilen om dit perceel alsnog zonder verdere inspraak geschikt te maken.

Feit 14
Het SEV-rapport adviseert een minimale afstand tot woningen van minimaal 75 tot 100 meter en vermeld hierbij dat deze norm nog getoetst moet worden. In Rotterdam hanteerde men als norm 300 meter. Het perceel in het Linge-Waalpark voldoet daar niet aan: op minder dan 50 meter staat een woning.

Feit 15
Het SEV-rapport adviseert niet in de nabijheid aanwezigheid van gevoelige functies. Liggend in het Linge-Waalpark, en daarmee aan o.a. recreatie functies en een zeer intensief gebruikt fietspad voldoet, het perceel in het Linge-Waalpark doet daar dus volstrekt niet aan.

Feit 16
Ondanks dat het perceel in het Linge-Waalpark niet aan diverse cruciale criteria van het SEV-rapport voldoet is er toch voor gekozen. Dit besluit is al in 2015 en mogelijk nog eerder genomen.

Feit 17
Uit de jaarstukken van woningcorporatie SCW in 2015 blijkt dat SCW en Klok uit Druten, de beide eigenaren van het perceel in het Linge-Waalpark besloten hebben deze grondpositie af te stoten.

Feit 18
In 2015 heeft Kleurrijk Wonen ook een planschade rapport laten maken van haar plannen op het perceel in het Linge-Waalpark het project Anders Wonen te gaan realiseren.

Feit 19
In 2006 is perceel in het Linge-Waalpark, met bestemming agrarische grond door woningcorporatie SCW uit Tiel en projectontwikkelaar Klok uit Druten voor meer dan 10x de prijs voor agrarische grond aangekocht. Ze betaalden maar liefst EUR 37,50 per m2. Voor welke prijs de grond zou worden over gedragen aan Kleurrijk Wonen is en word tot vandaag, ondanks navraag, niet meegedeeld.

Feit 20
Op de vele vragen van direct berokkenen en omwonenden aan de gemeente, waaronder wethouder Driessen, in de commissie samenleving op 6 december jl. werd toegezegd dat de vragen nog beantwoord zouden worden. Tot op heden is dat nog steeds niet gebeurd.

Feit 21
Er zijn veel kwalificaties te geven over de communicatie van dit project: slecht, belabberd, te laat, verkeerd, niet naar waarheid, onvolledig. Dit is volstrekt tegen het advies uit het SEV-rapport. Het advies luidt alle betrokken partijen te betrekken bij het voorbereiden, realiseren en implementeren van de uitkomst(en) van de werkgroep ‘Anders Wonen’. Er is hier binnen de Gemeenteraad en politiek volstrekte unanimiteit over.

Feit 22
Burger initiatieven anno 2018 zijn effectief om beleid in een gemeente (bij) te sturen.
“Inwoners en niet de gemeente maakt de samenleving” (een citaat van de gemeente Tiel uit Tiel Actueel).

Feit 23
Er is veel meer aan de hand waarom kritische burgers ‘in opstand’ gekomen zijn tegen het voorgenomen besluit het project te gaan implementeren in het Linge-Waalpark. Dit gaat niet alleen ‘maar’ om verkeerde communicatie. De informatie in de bijdragen ‘Anders Wonen Gate deel 1 en deel 2 geven dit helder aan.

De discussie mag niet alleen om ‘communicatie’ gaan, maar moet ook op de inhoudelijke en bestuurlijke facetten helderheid verschaffen!
Message image
22nd of januari 2018 08:08 AM Link
Folder uit ca. 1994 over het aan te leggen Linge-Waalpark.

Zie hieronder de beelden van de folder waarmee de gemeente naar buiten kwam om hun plannen. Nog uit de tijd dat er geen digitale wereld zoals vandaag de dag bestond. Beleid en intenties waren in dit tijd helder verwoord.

Ook heldere taal van de gemeente bij toen een zeer goed initiatief:
- grootste delen van het park behoort tot de natuurzone gericht op de ontwikkeling van zo hoog mogelijke natuurwaarden
- een natuurzone met kansen voor ontwikkeling van wilde planten en dieren.
- Natuur- en landschapswaarden die verloren gaan door woningbouw worden zo voor een groot deel behouden. Door de ligging vormt het wijk park een schakel tussen de stad en het omringende landschap.
Message image
21st of januari 2018 10:50 AM Link
Anders Wonen Gate, deel 1

Bij deze een bijdrage die burgers en politiek informatie verstrekt aangaande wat er in de gemeente gespeeld heeft achter de schermen bij percelen die ook in aanmerking kwamen. Dit vanwege gezien de criteria die zijn opgesteld door de werkgroep Anders Wonen. Echter vanwege financiële overwegingen niet in het belang van een optimale en juiste invulling hebben veroorzaakt bij het realiseren van project Anders Wonen te Tiel.

We willen met deze informatie onze gemeente (burgers en politiek) voeden om zo onze Tielse politiek te ‘sturen’ in hun taak in dit proces de juiste informatie boven tafel te krijgen en daar haar burgers volledig juist en transparant gaat informeren.

We geven u hieronder de kale feiten van de vier percelen aan de Laan van Westroijen. Kadastraal formeel nog liggend aan de Grotebrugse Grintweg.

De percelen hebben de nummer 275, 276, 277 en 2424. Zie in de foto hierboven

Historie eigendom:
1. Op 31 oktober 2012 is het perceel 275 (met woning) verkocht door een particulier aan woningcorporatie SVT voor een bedrag van Euro 612.500
Gepasseerd bij een notaris te Wijchen.

2. De percelen 276, 277 en 2424 zijn verkocht door de GEMEENTE aan woningcorporatie SVT voor een bedrag van Euro 85.925 (Euro 25,- per m2).
Dat brengt de aankoop van ‘grond’ op Euro 79,76 per m2
Gepasseerd bij een notaris te Wijchen.)

3. Alle vier percelen (275, 276, 277 en 2424) zijn op 26 april verkocht door woningcorporatie SVT voor een bedrag van (minimaal) Euro 450,000 (Euro 51,39 per m2) aan Deltabrug Beheer B.V. uit Hardinxveld-Giessendam. Minimaal omdat er nog vermeld wordt dat e.e.a is verrekend. De koop wordt qua doel omschreven als: beleggen / projectontwikkeling.
Gepasseerd bij een notaris te Hardinxveld-Giesendam.

Er zit een clausule bij de verkoop. De projectontwikkelaar mag gedurende 1 jaar het perceel niet door verkopen. Dit met een eventuele boete van Euro 100.000,-

De gemeente verkoopt haar grond aan de woningcorporatie SVT voor Euro 25,-/m2 als bouwgrond voor bestemming kantoor. De SVT verkoopt deze grond weer door aan een projectontwikkelaar voor meer dan het dubbele. Een goede belegging. Wat betaald u als burger voor bouwgrond ?

In 2012 werd door de Gemeenteraad al het besluit gegeven om invulling te geven aan de onderste trede woonladder. Waar vervolgens in 2014 een werkgroep mee aan de slag is gegaan. De gemeente had nota bene op dat moment zelf geschikte grond in eigendom voor dit project.

In 2012 is op hetzelfde perceel WEL een tijdelijke voorziening ingericht. Dit was een noodoplossing voor bewoners uit dezelfde doelgroep als ‘Anders Wonen’. Er is hierover een collegebesluit genomen ter kennisname en in vertrouwelijkheid aangeboden aan de commissie Samenleving van 2 oktober 2012 en de commissie Bestuur (en deels samenleving) van 24 januari 2013. Het betrof het inrichten van een noodvoorziening en tevens ook het aanwijzen van de voormalige woonwagenlocatie Passewaaij buurt 7 als voorkeurslocatie voor nota bene een permanente vestiging van onderste trede woonladder woonvorm.
Message image
21st of januari 2018 10:48 AM Link
foto bij volgende bericht
Message image
21st of januari 2018 09:56 AM
Bijna 2.000 handtekeningen onder petitie ’Anders Wonen Nee’

Op 5 januari is het burgerinitiatief ‘Anders Wonen Nee’ een petitie gestart tegen de locatie van het project ‘Anders Wonen’ in het Linge-Waalpark. Aan de oproep om de petitie te ondertekenen is massaal gehoor gegeven. In twee weken tijd hebben in totaal 1.978 bezorgde inwoners van Tiel en omgeving een handtekening gezet. Binnenkort zal de petitie worden aangeboden aan de Gemeente Tiel.

Voor alle ondertekenaars van de petitie goed nieuws, want hun stem is gehoord. Al binnen een paar dagen na de start van de petitie begon het te rommelen in het gemeentehuis van Tiel, wat leidde tot het besluit van B&W op 11 januari om ‘een stap terug te doen in het proces’. Toevallig zou SBS6 Hart van Nederland op die dag aandacht aan dit onderwerp besteden. Na het persbericht van de Gemeente Tiel, besloten zij dit item voorlopig te schrappen. Uiteindelijk is de boodschap luid en duidelijk overgekomen bij de politieke partijen en de bestuurders in Tiel. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van woensdag 17 januari, is het College van B&W unaniem door alle partijen teruggefloten!

Wij hebben vertrouwen in de toezeggingen van het College van B&W en de Gemeenteraad, daarom heeft ‘Anders Wonen Nee’ haar petitie op 20 januari gesloten. Wij blijven het verloop van het proces kritisch volgen, waarbij wij ons gesteund voelen door de massale reacties op de petitie en kritische houding van alle politieke partijen in Tiel.

Tot slot bedanken wij alle ondertekenaars van de petitie en iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie!
20th of januari 2018 04:50 PM Link
Jonkheer P.A. Reuchlin

De naam Reuchlin was al eerder onderwerp van discussie en zelfs aanleiding tot een rechtszaak tussen de gemeente en een projectontwikkelaar. Het is de gemeente dus niet vreemd om minder heldere afspraken te maken met projectontwikkelaars ten aanzien van de ontwikkelingen in de wijk Passewaaij.

Geschiedenis
Van 1544 tot 1750 was het Ambtmanshuis de woning van de ambtman van de Neder-Betuwe. De ambtman was de bestuurder van het gebied namens de vorst. De eerste bouwheer, Adriaen van Bueren, overleed in 1527. Ambtman Claes Vijgh huwde (gedwongen) diens weduwe, Anna van Gelre, een onechte dochter van Karel van Gelre en Maria van Zuyderstein. Zij waren de eerste bewoners van het Ambtmanshuis.

Van 1750 tot 1937 was het pand veelal in het bezit van particulieren, onder andere van verschillende Tielse burgemeesters. In 1825 kwam het voor ƒ9000 in bezit van jhr. P.A. Reuchlin, die er een katoenspinnerij en later het hoofdkantoor van de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering vestigde (1833-1906). De werkkamer van de heer Reuchlin is nog steeds intact op de eerste verdieping van het pand aanwezig. Het originele negentiende-eeuwse meubilair is gedeeltelijk op de zolder opgeslagen, omdat het wat onpraktisch is.

Reuchlin was de bet-overgrootvader van actrice Mary Dresselhuys, die in haar jeugd vaak in het Ambtmanshuis logeerde. Een portret van haar hing lange tijd in de hal.

Tussen 1937 en 1986 was het polderdistrict Tielerwaard in het gebouw gevestigd. Dat verkocht het in 1986 aan een projectontwikkelaar die plannen had om in de tuin luxe appartementen te bouwen. Het onbeveiligde pand werd in die tijd niet gebruikt, maar de hele antieke inboedel stond er nog in. In 1990 werden bij een inbraak twee kostbare wandklokken gestolen die nooit teruggevonden zijn. Enige tijd daarvoor was al een stel antieke beelden uit de tuin gestolen. Ook verdween een aantal historische objecten, zoals twee zeventiende of achttiende-eeuwse seinkanonnetjes, een schilderijtje van een landschap door Charles Leickert en een zeventiende of achttiende-eeuws schilderijtje van een man die een pispot uit het raam leeggiet.

In 1990, korte tijd na de inbraak, kocht de gemeente Tiel het pand voor hetzelfde bedrag, zijnde ƒ490.000, waarvoor de projectontwikkelaar het had gekocht. In ruil daarvoor kreeg deze de toezegging dat hij honderdvijftig woningen mocht bouwen in de nieuwbouwwijk Passewaaij. Dit leidde in 2002 tot een geschil met de gemeente. De rechter oordeelde dat de gemeente aan de projectontwikkelaar een bedrag van €428.000 moest betalen omdat de overeenkomst niet goed was nagekomen

De oorsprong van het geschil ligt in de aankoop van het historische Ambtmanshuis door de gemeente Tiel van GOB, midden jaren negentig. Daarbij kreeg de gemeente Tiel korting op de aankoopprijs, in ruil voor een bouwclaim van 150 huizen. GOB zou dus van de gemeente de mogelijkheid aangeboden krijgen om 150 huizen te bouwen.

De geschiedenis herhaalt zich?
Anders Wonen Nee is benieuwd of er ook mogelijk verdere afspraken zijn ten aanzien van de verkoop van het bewuste perceel in het Linge-Waalpark aan de betrokken projectontwikkelaar. Het perceel is immers ook al eerder met speculatieve redenen door woningcorporatie SCW en projectontwikkelaar Klok uit Druten gekocht in 2016 voor meer dan 10x de agrarische grondprijs destijds.

Jonkheer P.A. Reuchlinl draait zich om ......… in zijn graf

Bronnen:

https://www.gelderlander.nl/rivierenland/claim-voor-ambtmanshuis-wordt-schadepost~a905dd17/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2012:BW1258
Message image
19th of januari 2018 07:03 AM
College moet opnieuw beginnen met ‘Anders Wonen’ project

De gemeenteraad was eensluidend in haar oordeel over het ‘ Anders Wonen’ project: de wethouder moet opnieuw beginnen. Het college van B&W werd door alle politieke partijen bekritiseerd op zowel de locatiekeuze als de communicatie rondom het project. Ook het uitsluiten van de gemeenteraad bij een dergelijk ingrijpend besluit kwam de Wethouder op zware kritiek te staan.

Op de raadsvergadering van 18 januari stond ‘ Anders Wonen’ op de agenda. De publieke tribune was afgeladen vol, journalisten stonden paraat met microfoon en camera en vier insprekers hadden zich aangemeld. De democratie was bijna tastbaar.

Burgemeester Beenakker leidde het agendapunt in met een korte toelichting op het project ‘Anders Wonen’. Daarna was het de beurt aan de insprekers. De inspreekteksten van de vertegenwoordigers van Anders Wonen, Maurice Van Der Kruk en Pieter Bikker kunt u nalezen op onze website. Joke van der Meulen van Ypsilon had een waardevolle bijdrage door een oproep te doen aan alle partijen vooral oog te hebben voor de kwetsbare doelgroep van ‘Anders Wonen’ en het debat respectvol te voeren. Haar bijdrage kunt u hier nalezen. De vierde inspreker uitte zijn ongenoegen over de petitie van ‘Anders Wonen Nee’.

Na de insprekers nam wethouder Driessen het woord. De wethouder gaf een toelichting op het in de voorgaande week genomen besluit van het college van B&W, om ‘een stap terug te doen in het proces’.

Voorts was het aan de politieke partijen om hun standpunt naar voren te brengen. De gemeenteraad oordeelde vrijwel unaniem: dit project is niet goed aangepakt en de wethouder moet opnieuw beginnen. Te beginnen bij het vaststellen van selectiecriteria voor een locatie. De raad was ook unaniem over de ‘belabberde’ communicatie naar zowel de raad zelf als naar de inwoners. De gemeenteraad eiste dan ook haar democratische rol op voor het vervolg.

Na dit oordeel van de gemeenteraad restte het college van B&W niets anders dan te besluiten het project opnieuw op te starten. Dat betekent dat er nieuwe selectiecriteria voor een locatie moeten worden opgesteld en potentiele locaties moeten worden geïnventariseerd. Een nieuw te vormen commissie vanuit bewoners uit heel Tiel zal betrokken worden bij de ontwikkeling. En de gemeenteraad zal bij iedere stap in het proces geïnformeerd worden.

‘Anders Wonen Nee’ heeft er alle vertrouwen in dat locatie in het Linge-Waalpark definitief van de baan is!
18th of januari 2018 08:52 PM Link
Anders Wonen JA

Onder deze kop willen we van onze kant nogmaals benadrukken dat we voorstander zijn van een adequate en zo snel mogelijke invulling van een noodzakelijke invulling van de ‘onderste trede woonladder in Tiel. Wij waren dan ook blij met de bijdrage in de Gemeenteraad vergadering van Joke van der Meulen die van haar kant op indrukwekkende wijze vanuit haar expertise en ervaring haar mening gaf over de doelgroep waarvoor het project is bestemd. Ze had gelijk met haar opmerking dat de naam van ons burgerinitiatief haar tegen de borst stuitte. Wellicht was een naam ‘Anders Wonen Nee aan de Reuchlinglaan’ een betere geweest qua inhoud. Maar voor het bereiken van onze doelstelling binnen een maand is die naam nu eenmaal te lang. Bij de start van ons initiatief hadden we ook nog geen afdoende kennis van het project en de uiteindelijke doelgroep. Ook wij zijn inmiddels afgelopen maand door onze eigen zoektocht (door het uitblijven van informatie van de gemeente) en ook zeker door de bijdrage zoals die hieronder terug te lezen is inmiddels beter geïnformeerd over de doelgroep. Informatie die we natuurlijk van ALLE betrokken partijen in de werkgroep Anders Wonen, met de gemeente voorop, al veel eerder op een juiste wijze hadden moeten worden gecommuniceerd. Wij hopen dat de gemeente haar lering trekt uit de grove fouten die ze op dit vlak hebben gemaakt en voor het traject waar ze nu voor staan ook gebruik maken van input van Joke en anderen op dit vlak die op een perfecte en juiste wijze een bijdrage hieraan kunnen leveren.

Hieronder de bijdrage van Joke van der Meulen:

Goedenavond. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de mogelijkheid om hier te spreken.
Ik ben Joke van der Meulen, woonachtig in Tiel en vertegenwoordig hier Ypsilon Tiel, een vereniging voor familie van mensen met een kwetsbaarheid voor psychose, maar ik vertegenwoordig vooral mijzelf als moeder van een zoon met complexe psychiatrische en verslavingsproblematiek. Dit onderwerp raakt me, de negatieve sfeer rond dit onderwerp raakt me. En ik weet zeker dat dit niet alleen voor mij geldt. Ik ontmoet regelmatig mensen die net zo nauw bij het onderwerp betrokken zijn als ik, waarvan velen uit schaamte hier niet over durven praten. Schaamte die een op een samenhangt met de negatieve sfeer en beeldvorming die er is rond mensen met psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek. Ook namens hen spreek ik hier.
Ik ben hier niet om de tegenstanders tegen te spreken, ik ben hier wel om aan alle aanwezigen te vragen om genuanceerd te blijven. We praten over mensen, over bijzondere mensen. En dat is op zich dan weer niet zo bijzonder. We hebben immers allemaal onze bijzonderheden en dat maakt het leven ook leuk. Maar los van die bijzonderheden hebben we heel veel overeenkomsten. We zijn allemaal geboren en gaan ooit weer dood. We maken plannen, dingen zitten mee en dingen zitten tegen. En nu gaat het over mensen die door allerlei oorzaken het lastig vinden om hun draai te vinden in deze steeds ingewikkelder maatschappij. Mensen die misschien ooit een ander leven hadden. Mensen die een moeder hebben gehad, die net als ik een heel andere toekomst voor hun kind zagen. Laten we proberen dat we gedurende deze bijeenkomst en de bijeenkomsten die nog over dit onderwerp zullen volgen dat goed in het oog te houden. We hebben het over mensen waarmee we meer overeenkomsten dan verschillen hebben.
Mensen als Jan* die ooit als scheepslosser werkte. Hij had een huis, een vrouw en een dochter. Maar door de alcohol takelde hij af. Zijn vrouw verliet hem, zijn baan raakte hij na een beroerte kwijt, en de schulden stapelden zich op. Na een lang ziekenhuisverblijf verloor Jan zijn huis en woonde hij een tijdlang in het park. Via het Leger des Heils belandde hij in de container.
Mensen als mijn zoon. Die het als kind al moeilijk met zichzelf had, op jonge leeftijd met drugs begon en op zijn 18e in zijn eerste psychose raakte.
Op de website van “Anders Wonen Nee” lees ik dat deze initiatiefgroep het concept van ‘Skaeve Huse’ een prima manier vindt om ook in Tiel voor deze specifieke doelgroep onderdak te bieden. Maar dan op een geschikte locatie. Ik ga niet in op de planologische details, zoals gezegd ik ben hier niet om de tegenstanders tegen te spreken, ik ga wel in op het risico dat een dergelijke “protestgroep” heeft. Het risico om de beeldvorming in zeer negatieve zin te beïnvloeden. Het risico van korte teksten, leren we van twitter, is dat de nuance wegvalt. De nuance die juist het verschil maakt. De naam “Anders Wonen Nee” suggereert op z’n minst dat deze groep tegen Anders wonen is. Een spandoek met de tekst “kan je hier straks nog lekker wandelen?” roept op zijn minst de suggestie op dat het raadzaam is niet in de buurt van “deze specifieke doelgroep” te komen. En dat raakt me.
De website dient een doel, logisch dat alle inhoud daar op gericht is. Toch zijn er ook andere nieuwsberichten, nieuwsberichten met een ander geluid en die een ander licht op het onderwerp laten schijnen.
• “Tilburgse wijk veiliger na komst Skaeve Huse” Het veiligheidsgevoel rond de Rueckertbaan in Tilburg is na de komst van de Skaeve Huse verbeterd in plaats van achteruitgegaan. Zowel voor de komst van de Huse in 2014 als eind vorig jaar is onderzoek gedaan onder omwonenden. Zij zijn zich zowel overdag als 's avonds veiliger gaan voelen. Was toen 61 procent tegen de komst, nu is dat nog maar 13 procent. (BrabantsDagblad 12 maart 2017)
• “Niemand klaagt over Skaeve Huse” Not in my backyard, riepen omwonenden resoluut bij de presentatie van de Skaeve Huse. De containerwoningen voor probleemhuurders zijn nu vijf maanden bewoond. De vrees voor overlast bleek ongegrond. ,,Je merkt er helemaal niets van.'' (AD 23 nov 2017)

De teneur van beide artikelen is dat het omwonende is meegevallen. Ook hier was vooraf een grote angst voor overlast. Deze angst is grotendeels gestoeld op onwetendheid. “Kenmerkend voor deze groep is dat een strikt individuele vorm van huisvesting bijdraagt aan het tot rust komen en het normaliseren en stabiliseren van het gedrag.”, staat er in de beleidsnota. “Normaliseren en stabiliseren” is precies wat er in de praktijk gebeurd, zo blijkt ook uit het verhaal van Jan. Hij was op het moment dat het interview afgaf al een paar jaar van de drank af. Juist het zich niet veilig voelen, het steeds maar geen eigen plek hebben heeft vaak het verward gedrag versterkt. Ik begrijp de angst die dat gedrag op kan roepen, niets menselijks is mij vreemd, maar ik weet inmiddels dat dit meer over mij zegt dan over de personen die zich “anders” gedragen. Ik weet ook dat mijn ontmoetingen met een groot aantal kleurrijke mensen mijn leven verrijkt heeft. En dat er meer over weten mij daarbij ontzettend geholpen.

In een training effectieve beïnvloeding heb ik geleerd dat het enorm helpend is als je letterlijk niet tegenover elkaar maar naast elkaar gaat zitten. Wat er vanavond ook uit komt, dat is precies wat we moeten doen. Naast elkaar gaan staan. Goed naar elkaar luisteren. Laten we niet de angst versterken maar de kennis vergroten. En alstublieft, blijf genuanceerd, het gaat over mensen, mensen die door allerlei oorzaken het lastig vinden om hun draai te vinden in deze steeds ingewikkelder maatschappij, mensen als Jan, mensen als mijn zoon.
Bedankt voor uw aandacht.

Joke van der Meulen, Familieperspectief

*Het verhaal van Jan heb ik gehaald uit een artikel van de Groene (20 nov 2013)
<iframe width="560" height="315" src="#t=1h16m50s"" rel="nofollow" target="_blank">https://www.youtube.com/embed/rRHuk3IWty #t=1h16m50s" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
https://youtu.be/rRHuk3IWtyY?t=1h16m50s